REKLAMA

MEX POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2021-11-25 17:01
publikacja
2021-11-25 17:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_III_21.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 882 38 675 6 775 8 706
II. Koszt własny sprzedaży 26 684 36 154 5 854 8 139
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 4 198 2 521 921 567
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 824 (3 108) 1 716 (700)
V. Zysk (strata) brutto 6 839 (4 742) 1 500 (1 068)
VI. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej 5 415 (4 131) 1 188 (930)
VII. Zysk (strata) netto 6 703 (4 454) 1 470 (1 003)
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,71 (0,54) 0,15 (0,12)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 487 2 816 1 423 634
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (109) (480) (24) (108)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 572) 2 529 (345) 569
NA 30.09.2021 R. NA 31.12.2020 R. NA 30.09.2021 R. NA 31.12.2020 R.
XII. Aktywa razem 57 614 54 770 12 436 11 868
XIII. Zobowiązania razem 49 068 52 651 10 591 11 409
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 19 771 18 519 4 268 4 013
XV. Kapitał własny 8 546 2 118 1 845 459
XVI. Kapitał podstawowy 767 767 165 166
XVII. Liczba akcji w sztukach 7 665 436 7 665 436 7 665 436 7 665 436
XVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,11 0,28 0,24 0,06
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA 30.09.2021 R. NA 30.09.2020 R. NA 30.09.2021 R. NA 30.09.2020 R.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 882 2 963 632 667
II. Koszt własny sprzedaży 972 964 213 217
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 1 910 2 000 419 450
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (508) (308) (111) (69)
V. Zysk (strata) brutto 145 (293) 32 (66)
VI. Zysk (strata) netto 265 (417) 58 (94)
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,03 (0,05) 0,01 (0,01)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 247) (1 149) (493) (259)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 084 873 677 197
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 817) 342 (399) 77
NA 30.09.2021 R. NA 31.12.2020 R. NA 30.09.2021 R. NA 31.12.2020 R.
XI. Aktywa razem 20 119 22 083 4 343 4 785
XII. Zobowiązania razem 8 018 10 246 1 731 2 220
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 275 4 931 707 1 068
XIV. Kapitał własny 12 101 11 836 2 612 2 565
XV. Kapitał podstawowy 767 767 165 166
XVI. Liczba akcji w sztukach 7 665 436 7 665 436 7 665 436 7 665 436
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,58 1,54 0,34 0,33
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany_III_21.pdfSkonsolidowany_III_21.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MEX POLSKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2021 ROK

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 PAWEŁ KOWALEWSKI PREZES ZARZĄDU
2021-11-25 ANDRZEJ DOMŻAŁ WICEPREZES ZARZĄDU
2021-11-25 PAULINA WALCZAK WICEPREZES ZARZĄDU
2021-11-25 DARIUSZ KOWALIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki