REKLAMA

MEGARON S.A.: wyniki finansowe

2022-09-27 08:15
publikacja
2022-09-27 08:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
MEGARON_PSF_PSR_1H_2022.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za__I_porocze_2022.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )
Pozostale_informacje.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 801 25 011 5 773 5 500
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 794 2 464 171 542
III. Zysk (strata) brutto 507 2 321 109 510
IV. Zysk (strata) netto 344 1 775 74 390
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 665 1 351 359 297
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -134 -735 -29 -162
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -985 -1 244 -212 -274
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 546 -628 118 -138
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 689 37 855 8 479 8 230
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 992 15 962 3 844 3 470
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 760 4 361 803 948
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 219 8 189 2 183 1 780
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 697 21 893 4 636 4 760
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 115 117
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,13 0,66 0,03 0,15
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 0,66 0,03 0,15
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,04 8,09 1,72 1,76
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,04 8,09 1,72 1,76
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,37 0,04 0,08
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
-
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
MEGARON_PSF_PSR_1H 2022.pdfMEGARON_PSF_PSR_1H 2022.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oswiadczenie zarzadu w sprawie rzetelności.pdfOswiadczenie zarzadu w sprawie rzetelności.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-26 Piotr Sikora Prezes Zarządu
2022-09-26 Kasper Zaziemski Członek Zarządu
2022-09-26 Kajetan Zaziemski Członek Zarządu
2022-09-26 Mariusz Sikora Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie z dzialalnosci za I pórocze 2022.pdfSprawozdanie z dzialalnosci za I pórocze 2022.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 25 889 25 760 26 699
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 263 216 247
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 25 296 25 367 26 178
3. Należności długoterminowe 7 15 12
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 7 15 12
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 324 162 261
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 294 138 247
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 29 23 13
II. Aktywa obrotowe 13 800 12 095 13 443
1. Zapasy 4 634 4 199 4 390
2. Należności krótkoterminowe 7 620 7 166 7 503
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 7 620 7 166 7 503
3. Inwestycje krótkoterminowe 872 327 996
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 872 327 996
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 872 327 996
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 637 404 554
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 39 689 37 855 40 142
PASYWA
I. Kapitał własny 21 697 21 893 21 846
1. Kapitał zakładowy 540 540 540
2. Kapitał zapasowy 9 413 9 413 9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 11 398 10 116 10 116
Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto 344 1 822 1 775
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 992 15 962 18 296
1. Rezerwy na zobowiązania 1 623 957 1 580
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 822 776 756
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 265 181 386
a) długoterminowa 33 39 22
b) krótkoterminowa 233 142 363
1.3. Pozostałe rezerwy 536 438
długoterminowe
a) krótkoterminowe 536 438
2. Zobowiązania długoterminowe 3 760 4 361 5 438
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 760 4 361 5 438
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 10 219 8 189 8 614
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 9 922 8 031 8 381
3.2. Fundusze specjalne 297 158 233
4. Rozliczenia międzyokresowe 2 390 2 454 2 664
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 390 2 454 2 664
a) długoterminowe 1 919 2 020 2 229
b) krótkoterminowe 471 435 435
P a s y w a r a z e m 39 689 37 855 40 142
Wartość księgowa 21 697 21 893 21 846
Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,04 8,11 8,09
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,04 8,11 8,09
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
1. Należności warunkowe 3 523 3 388 3 300
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 3 523 3 388 3 300
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- należności dochodzonychnych drodze sądowej 2 893 2 893 2 893
- odsetki od nalezności dochodzonych na drodze sądowej 630 495 407
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 3 523 3 388 3 300


W dniu 21.04.2022 roku Sąd pierwszej instancji oddalił w całości
powództwo. 06.07.2022 roku Spółka złożyła do Sądu Apelacyjnego w
Szczecinie apelację od wyroku zaskarżając ten wyrok w części, tj. w
zakresie powództwa o zapłatę 1 094 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi.


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 26 801 25 011
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 26 712 24 926
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 89 85
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 032 13 483
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14 995 13 436
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 37 47
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 769 11 528
IV. Koszty sprzedaży 6 007 5 712
V. Koszty ogólnego zarządu 4 629 4 386
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 133 1 429
VII. Pozostałe przychody operacyjne 278 1 290
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 14 37
2. Dotacje 209 209
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 64
4. Inne przychody operacyjne 54 979
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 616 255
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 47 34
2. Inne koszty operacyjne 570 221
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 794 2 464
X. Przychody finansowe 9
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 9
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
XI. Koszty finansowe 287 152
1. Odsetki w tym: 286 38
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 1 114
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 507 2 321
XIII. Podatek dochodowy 163 546
a) część bieżąca 273 394
b) część odroczona -110 152
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 344 1 775
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 438 3 479
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13 0,66
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13 0,66


Zysk zannualizowany, inaczej uroczniony to zysk netto z czterech
ostatnich kwartałów. W przypadku sprawozdania półrocznego, jest to zysk
za I i II kwartał bieżącego roku oraz zysk za III i IV kwartał roku
poprzedniego.


Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 21 893 21 070 21 070
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 893 21 070 21 070
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 9 413 9 413
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413 9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 10 116 8 288 8 288
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 1 282 1 828 1 828
a) zwiększenia (z tytułu) 1 282 1 828 1 828
- podziału wyniku finansowego 1 282 1 828 1 828
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 11 398 10 116 10 116
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 822 2 827 2 827
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 822 2 827 2 827
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 822 2 827 2 827
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 1 822 2 827 2 827
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy 1 282 1 828 1 828
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli 540 999 999
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto 344 1 822 1 775
a) zysk netto 344 1 822 1 775
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 21 697 21 893 21 846
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 697 21 893 21 846

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2022 półrocze / 2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 344 1 775
II. Korekty razem 1 321 -425
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 386 1 294
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 286 98
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -14
4. Zmiana stanu rezerw 666 823
5. Zmiana stanu zapasów -435 -1 566
6. Zmiana stanu należności -1 955 -2 652
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 882 3 150
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -495 -676
9. Inne korekty -895
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 665 1 351
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 80 184
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 114
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 65 70
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 65 70
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 65 70
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 214 919
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 157 870
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 57 49
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach 57 49
nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe 57 49
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -134 -735
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 896 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 896 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 881 1 244
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 782 558
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 813 588
3. Odsetki 286 98
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -985 -1 244
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 546 -628
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 546 -628
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 327 1 625
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 872 996
- o ograniczonej możliwości dysponowania 475 204
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacja_dodatkowa.pdfInformacja_dodatkowa.pdf INFORMACJA DODATKOWA DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Pozostale_informacje.pdfPozostale_informacje.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki