REKLAMA

MASTER PHARM S.A.: wyniki finansowe

2021-04-15 20:22
publikacja
2021-04-15 20:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Master_Pharm_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SF_MPH_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_nt_opinii_z_zastrzezeniem_SF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchwala_nr_4_2021_z_RN_z_dnia_15_kwietnia_2021_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Master_Pharm_-_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Master_Pharm_-_ocena_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY
I. Przychody ze sprzedaży 58 521 62 570 13 080 14 545
II. Koszty działalności -53 881 -52 898 -12 043 -12 297
III. Amortyzacja -1 856 -736 -415 -171
IV. Zysk operacyjny 4 521 10 081 1 010 2 343
V. Zysk przed opodatkowaniem 1 179 11 422 264 2 655
VI. Zysk roku obrotowego 1 339 9 626 299 2 238
VII. EBITDA* 6 377 10 817 1 425 2 515
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
VIII. Aktywa trwałe 54 359 55 565 11 779 13 048
IX. Aktywa obrotowe 48 020 43 487 10 406 10 212
X. Aktywa razem 102 379 99 052 22 185 23 260
XI. Razem kapitał własny 85 590 86 014 18 547 20 198
XII. Zobowiązania długoterminowe 180 92 39 22
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 609 12 946 3 599 3 040
XIV. Razem kapitał i zobowiązania 102 379 99 052 22 185 23 260
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XV. Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 11 682 272 2 611 63
XVI. Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -24 121 1 838 -5 391 427
XVII. Przepływy pieniężne z dz. finansowej 1 701 0 380 0
XVIII. Przepływy pieniężne netto razem -10 738 2 110 -2 400 490


*Wskaźnik EBITDA w ocenie Zarządu Emitenta
stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure,
dalej: APM) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. Emitent definiuje go
jako wartość zysku operacyjnego powiększonego o wartość amortyzacji.
EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania
gotówki z podstawowej działalności. Jest standardowym miernikiem
stosowanym w analizie finansowej i z tego powodu Spółka zdecydowała o
jego zastosowaniu, prezentując dane finansowe.Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu
sprawozdawczego: kurs na dzień 31.12.2020 wyniósł 1 EUR – 4,6148 PLN;
kurs na dzień 31.12.2019 wyniósł 1 EUR – 4,2585 PLN. Poszczególne
pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów i
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 wynosił 1
EUR – 4,4742 PLN; kurs średni w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 wynosił
1 EUR – 4,3018 PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi
wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w
tysiącach złotych przez kurs wymiany.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2020.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2020.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2020
Sprawozdanie Zarzadu Master Pharm 2020.pdfSprawozdanie Zarzadu Master Pharm 2020.pdf Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci
Sprawozdanie z badania SF MPH 2020.pdfSprawozdanie z badania SF MPH 2020.pdf Sprawozdanie z badania bieglego rewidenta
Stanowisko Zarzadu nt opinii z zastrzezeniem SF 2020.pdfStanowisko Zarzadu nt opinii z zastrzezeniem SF 2020.pdf Stanowisko Zarzadu odnoszace sie do wyrazonej przez firme autytorska w sprawozdaniu z badana opinii z zastrzezeniem
Uchwała nr 4_2021 z RN z dnia 15 kwietnia 2021 r.pdfUchwała nr 4_2021 z RN z dnia 15 kwietnia 2021 r.pdf Uchwala nr 4 RN z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Oswiadczenie Rady Nadzorczej Master Pharm - Komitet Audytu.pdfOswiadczenie Rady Nadzorczej Master Pharm - Komitet Audytu.pdf Oswiadczenie RN - Komitet Audytu
Oswiadczenie Rady Nadzorczej Master Pharm - ocena sprawozdan.pdfOswiadczenie Rady Nadzorczej Master Pharm - ocena sprawozdan.pdf Oswiadczenie RN - ocena sprawozdan

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Jacek Franasik Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Ewa Szklanny Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki