REKLAMA

M.W. TRADE: wyniki finansowe

2020-03-04 07:47
publikacja
2020-03-04 07:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_M.W._Trade_SA_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_M.W._Trade_SA_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_M.W._Trade_SA_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_M.W._Trade_SA_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_sprawozdan_M.W._Trade_SA_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_komitetu_audytu_M.W._Trade_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pozostale_Oswiadczenia_Zarzadu_M.W._Trade_SA_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności 13 071 27 611 3 039 6 471
II. Koszty działalności operacyjnej 12 776 22 751 2 970 5 332
III. Zysk brutto ze sprzedaży 295 4 860 68 1 139
IV. Zysk z działalności operacyjnej 374 4 951 87 1 160
V. Zysk brutto 527 5 032 123 1 179
VI. Zysk netto -2 067 2 050 -481 480
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 108 196 117 758 25 152 27 598
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 79 -152 18 -36
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -92 081 -105 878 -21 405 -24 814
X. Przepływy pieniężne netto, razem 16 194 11 728 3 765 2 749
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,25 0,24 -0,06 0,06
XII. 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa, razem 138 868 289 514 32 610 67 329
XIV. Zobowiązania (razem) 56 199 204 778 13 197 47 623
XV. Kapitał własny 82 668 84 736 19 413 19 706
XVI. Liczba akcji (w szt.) 8 384 440 8 384 440 8 384 440 8 384 440
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,86 10,11 2,32 2,35


Dane
finansowe prezentowane w sprawozdaniu zostały przeliczone na walutę Euro
w następujący sposób: a) pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej:
według średniego kursu NBP na 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 PLN, na 31
grudnia 2018 roku – 4,3000 PLN, b) pozycje rachunku zysków i strat:
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec
każdego miesiąca 2019 roku – 4,3018 PLN, 2018 roku – 4,2669 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu M.W. Trade SA za 2019 rok.pdfList Prezesa Zarządu M.W. Trade SA za 2019 rok.pdf List Prezesa Zarządu M.W. Trade SA za 2019 rok
Sprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2019 rok.pdfSprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2019 rok.pdf Sprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2019 rok
Sprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2019 rok.pdfSprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2019 rok.pdf Sprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2019 rok
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania M.W. Trade SA za 2019 rok.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania M.W. Trade SA za 2019 rok.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania M.W. Trade SA za 2019 rok
Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań M.W. Trade SA za 2019 rok.pdfOcena Rady Nadzorczej sprawozdań M.W. Trade SA za 2019 rok.pdf Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań M.W. Trade SA za 2019 rok
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu M.W. Trade SA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu M.W. Trade SA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu M.W. Trade SA
Pozostałe Oświadczenia Zarządu M.W. Trade SA za 2019 rok.pdfPozostałe Oświadczenia Zarządu M.W. Trade SA za 2019 rok.pdf Pozostałe Oświadczenia Zarządu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-04 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2020-03-04 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-04 Iwona Bednarska Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki