REKLAMA

LUBAWA: wyniki finansowe

2022-04-28 22:47
publikacja
2022-04-28 22:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
esef_Lubawa_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
esef_Lubawa_2021-12-31_pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_Lubawa_SA_oraz_Grupy_Kapitalowej_Lubawa_za_2021r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_Lubawa_SA_oraz_Grupy_Kapitalowej_Lubawa_za_2021r.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_oraz_Sprawozdania_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Lubawa-SA_w_roku_obrotowym_2021_dokonana_przez_Rade_Nazdorcza_Spolki_Lubawa_SA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lubawa_sprawozdanie_z_badania_SSF_31_12_2021_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lubawa_sprawozdanie_z_badania_SSF_31_12_2021_PL.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Lubawa_SA_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej_przeprowadzajacej_badanie_rocznych_sprawozdan_finansowych_zgodnie_z_przepisami.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_w_sprawie-przestrzegania_przepisow_dotyczacych_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_dzialajacego_przy_Radzie_Nadzorczej_Lubawa_SA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_jednostkowego_i_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2-Raport_Zrownowazonego_Rozwoju_Grupy_Kapitalowej_Lubawa_za_2021_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2-Raport_Zrownowazonego_Rozwoju_Grupy_Kapitalowej_Lubawa_za_2021_rok.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 265 433,00 237 680,00 57 986,00 53 122,00
II. Wynik z działalności operacyjnej 30 405,00 41 789,00 6 642,00 9 340,00
III. Wynik przed opodatkowaniem 29 430,00 38 487,00 6 429,00 8 602,00
IV. Wynik netto 24 080,00 31 122,00 5 261,00 6 956,00
V. Inne całkowite dochody -349,00 310,00 -76,00 69,00
VI. Łączne całkowite dochody 23 731,00 31 432,00 5 184,00 7 025,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 388,00 25 217,00 6 420,00 5 636,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 371,00 -7 065,00 -1 829,00 -1 579,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 899,00 -15 786,00 -5 439,00 -3 528,00
X. Przepływy pieniężne netto razem -3 882,00 2 366,00 -848,00 529,00
XI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000,00 150 270 000,00 150 270 000,00 150 270 000,00
XII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,16 0,21 0,04 0,05
XIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000,00 150 270 000,00 150 270 000,00 150 270 000,00
XIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,16 0,21 0,04 0,05
XV. Aktywa trwałe 232 547,00 240 631,00 50 560,00 52 143,00
XVI. Aktywa obrotowe 199 781,00 178 266,00 43 436,00 38 629,00
XVII. Aktywa razem 432 328,00 418 897,00 93 997,00 90 773,00
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 41 811,00 45 258,00 9 091,00 9 807,00
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 95 449,00 102 302,00 20 752,00 22 168,00
XX. Kapitał własny 295 068,00 271 337,00 64 154,00 58 797,00
Wybrane dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeniu w niżej podany sposób w tys. EURO.
Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do przeliczenia "Wybranych danych finansowych":
- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP na 31.12.2021 r. – 4,5994 oraz na 31.12.2020 r. – 4,6148.
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca; w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. średnia ta wyniosła 4,5775, a w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku 4,4742.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
esef_Lubawa_2021-12-31_pl.zipesef_Lubawa_2021-12-31_pl.zip Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
esef_Lubawa_2021-12-31_pl.zip.xadesesef_Lubawa_2021-12-31_pl.zip.xades
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_Lubawa_SA_oraz_Grupy_Kapitalowej_Lubawa_za_2021r.xhtmlSprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_Lubawa_SA_oraz_Grupy_Kapitalowej_Lubawa_za_2021r.xhtml Sprawozdanie Zarządu z Działalności
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_Lubawa_SA_oraz_Grupy_Kapitalowej_Lubawa_za_2021r.xhtml.xadesSprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_Lubawa_SA_oraz_Grupy_Kapitalowej_Lubawa_za_2021r.xhtml.xades
Ocena_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_oraz_Sprawozdania_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Lubawa-SA_w_roku_obrotowym_2021_dokonana_przez_Rade_Nazdorcza_Spolki_Lubawa_SA.xhtmlOcena_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_oraz_Sprawozdania_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Lubawa-SA_w_roku_obrotowym_2021_dokonana_przez_Rade_Nazdorcza_Spolki_Lubawa_SA.xhtml Ocena Sprawozdania Skonsolidowanego
Lubawa_sprawozdanie_z_badania_SSF_31_12_2021_PL.xhtmlLubawa_sprawozdanie_z_badania_SSF_31_12_2021_PL.xhtml Sprawozdanie z badania
Lubawa_sprawozdanie_z_badania_SSF_31_12_2021_PL.xhtml.XAdESLubawa_sprawozdanie_z_badania_SSF_31_12_2021_PL.xhtml.XAdES
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Lubawa_SA_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej_przeprowadzajacej_badanie_rocznych_sprawozdan_finansowych_zgodnie_z_przepisami.xhtmlOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Lubawa_SA_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej_przeprowadzajacej_badanie_rocznych_sprawozdan_finansowych_zgodnie_z_przepisami.xhtml Ośw. RN o wyborze audytora
Oswiadczenie_w_sprawie-przestrzegania_przepisow_dotyczacych_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_dzialajacego_przy_Radzie_Nadzorczej_Lubawa_SA.xhtmlOswiadczenie_w_sprawie-przestrzegania_przepisow_dotyczacych_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_dzialajacego_przy_Radzie_Nadzorczej_Lubawa_SA.xhtml Ośw. RN o komitecie audytu
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych.xhtml Ośw. ws. audytora
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_jednostkowego_i_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_jednostkowego_i_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.xhtml Ośw. ws. Sprawozdania Finansowego
2-Raport_Zrownowazonego_Rozwoju_Grupy_Kapitalowej_Lubawa_za_2021_rok.xhtml2-Raport_Zrownowazonego_Rozwoju_Grupy_Kapitalowej_Lubawa_za_2021_rok.xhtml Raport Zrównoważonego Rozwoju GK Lubawa
2-Raport_Zrownowazonego_Rozwoju_Grupy_Kapitalowej_Lubawa_za_2021_rok.xhtml.xades2-Raport_Zrownowazonego_Rozwoju_Grupy_Kapitalowej_Lubawa_za_2021_rok.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki