REKLAMA

LSI SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 17:38
publikacja
2021-04-30 17:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowy_raport_roczny_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BDO_SzB_jednostkowe_LSI_Software_31.12.2020r.-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 39 581 46 791 8 846 10 877
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 2 672 8 870 597 2 062
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 795 5 298 401 1 232
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 931 6 646 655 1 545
V. Zysk (strata) netto 3 523 6 378 787 1 483
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3 523 6 378 787 1 483
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 55 166 54 612 11 954 12 824
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 41 638 38 115 9 023 8 950
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 707 766
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 41 638 38 115 9 023 8 950
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 670 4 281 795 1 005
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 9 858 12 216 2 136 2 869
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 360 5 461 2 092 1 269
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 524 -3 899 -564 -906
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 423 -2 438 318 -567
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 8 259 -876 1 846 -204
XVII. Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) 1,08 1,96 0,24 0,45
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 12,77 11,69 2,77 2,74


Tabela nr 255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31Tabela nr 251/A/NBP/2019 z
dnia 2019-12-31Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2020 - 31-12-2020Średnia
arytmetyczna za okres 01-01-2019 - 31-12-2019


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowy_raport_roczny_2020.pdfJednostkowy_raport_roczny_2020.pdf Jednostkowy raport roczny za rok 2020
BDO_SzB_jednostkowe_LSI_Software_31.12.2020r.-sig-sig.pdfBDO_SzB_jednostkowe_LSI_Software_31.12.2020r.-sig-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
2021-04-30 Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Michał Czwojdziński Członek Zarządu
2021-04-30 Grzegorz Strąk Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy
2021-04-30 Dariusz Górski Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki