REKLAMA
PIT 2023

LENTEX: wyniki finansowe

2023-11-17 07:55
publikacja
2023-11-17 07:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_3Q_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów* 270 972 305 889 59 199 65 249
II. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)* 43 462 36 608 9 495 7 809
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży* 69 021 67 466 15 079 14 391
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)* 32 203 24 590 7 035 5 245
V. Zysk (strata) brutto* 30 600 21 626 6 685 4 613
VI. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 24 699 17 200 5 396 3 669
VII. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 0 3 916 0 835
VIII. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 24 699 21 116 5 396 4 504
IX. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 21 702 14 089 4 741 3 005
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 410 3 481 9 702 743
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 184 -12 882 -1 133 -2 748
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 683 -37 369 -6 703 -7 971
XIII. Przepływy pieniężne netto - razem 8 543 -46 770 1 866 -9 977
XIV. Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 36 963 685 41 170 325 36 963 685 41 170 325
XV. Zysk na jedną akcję** 0,59 0,34 0,13 0,07
XVI. Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 36 963 685 41 170 325 36 963 685 41 170 325
XVII. Rozwodniony zysk na jedna akcję** 0,59 0,34 0,13 0,07
XVIII. 30.09.2023 31.12.2022*** 30.09.2023 31.12.2022***
XIX. Aktywa razem 460 981 472 575 99 444 100 764
XX. Zobowiązania 90 396 88 445 19 500 18 859
XXI. Zobowiązania długoterminowe 40 358 39 194 8 706 8 357
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 50 038 49 251 10 794 10 502
XXIII. Kapitał własny 370 585 384 130 79 943 81 906
XXIV. Kapitał podstawowy 16 400 16 400 3 538 3 497
XXV. Liczba akcji 36 582 733 39 182 733 36 582 733 39 182 733
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję** 10,03 9,41 2,16 2,01


* Prezentowane dane uwzględniają tylko działalność kontynuowaną.
Wielkości dotyczące działalności zaniechanej zostały opisane w nocie
1.27 niniejszego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**
Dane zaprezentowane zostały w złotych/euro.***
Prezentowane dane przekształcone zostały w związku z korektą dot. ulgi
B+R co zaprezentowane zostało w nocie 1.4 niniejszego kwartalnego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.1. Wybrane pozycje
aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa
NBP:- dla danych na dzień 30.09.2023 Tabela kursów nr 189/A/NBP/2023
z dnia 29.09.2023 r.: 1 EUR = 4,6356 zł- dla danych na dzień
31.12.2022 Tabela kursów nr 252/A/NBP/2022 z dnia 30.12.2022 r.: 1 EUR =
4,6899 zła) wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał własny w tys.
zł (stan na 30.09.2023r.) / średnioważona liczba akcji w tys. szt.370.585
/ 36.963,685 = 10,03 złb) wartość księgowa na 1 akcję w EUR =
Kapitał własny w tys. EUR (stan na 30.09.2023 r.) / średnioważona liczba
akcji w tys. szt. 79.943 / 36.963,685= 2,16 EUR
2. Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów za 9 miesięcy
2023 roku (9 miesięcy 2022 roku) przeliczono na EUR wg kursu
będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Prezesa NBP z 9 miesięcy 2023 roku : 41,1957/9 = 4,5773 (9 miesięcy
2022 roku : 42,1922/9 = 4,6880).3. Zysk na jedną akcję
zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN: kurs średni EUR za
ostatnie 9 miesięcy = 0,59 zł/akcję : 4,5773 =0,13 EUR/akcję

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 3Q 2023.pdfRaport 3Q 2023.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Lentex za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-17 Adrian Grabowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki