LC CORP S.A.: wyniki finansowe

2018-09-07 00:20
publikacja
2018-09-07 00:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
Spr_skonsolidowane_Grupa_LC_Corp_06_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr_jednostkowe_LC_Corp_SA_06_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Grupa_LC_Corp_06_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_jednostka_LC_Corp_06_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_06.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_1_do_spraw_GK_LCC_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_2_do_spraw_GK_LCC_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A.
I. Aktywa trwałe 2 041 399 1 920 718 468 039 460 504
II. Aktywa obrotowe 1 470 256 1 378 931 337 091 330 608
III. Aktywa razem 3 511 655 3 299 649 805 130 791 112
IV. Kapitał własny 1 488 070 1 448 376 341 175 347 257
V. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 488 070 1 448 376 341 175 347 257
VI. Udziały niekontrolujące - - - -
VII. Zobowiązania długoterminowe 1 096 313 1 047 931 251 356 251 248
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe 927 272 803 342 212 599 192 607
IX. Wartość księgowa kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) 3,32 3,24 0,76 0,78
X. Przychody ze sprzedaży 487 707 354 457 115 039 83 453
XI. Zysk brutto ze sprzedaży 192 187 138 951 45 332 32 714
XII. Zysk netto 147 092 42 742 34 696 10 063
XIII. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 147 092 42 742 34 696 10 063
XIV. Zysk netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
XV. Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) - podstawowy 0,33 0,10 0,08 0,02
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego LC Corp S.A.
XVI. Aktywa razem 1 592 613 1 470 516 365 144 352 566
XVII. Kapitał własny 849 927 882 436 194 866 211 570
XVIII. Zysk netto 74 905 21 675 17 668 5 103


Wybrane dane finansowe (I-IX, XVI,XVII) zaprezentowane są
na 30.06.2018 oraz na 31.12.2017


Wybrane dane finansowe przeliczono na EUR wg
następujących zasad:


a) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji
sprawozdania z sytuacji finansowej obliczono przyjmując średni kurs
EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dany dzień
bilansowy. Na dzień 30.06.2018 r. wynosił on 4,3616 EUR/PLN, a na dzień
bilansowy 31.12.2017 r. wynosił on 4,1709 EUR/PLN.


b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji
sprawozdania z całkowitych dochodów za I półrocze 2018 roku oraz za I
półrocze 2017 roku przeliczono wg kursu EUR/PLN będącego średnią
arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj.
odpowiednio: 4,2395 EUR/PLN oraz 4,2474 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Spr_skonsolidowane_Grupa LC Corp_06_2018.pdfSpr_skonsolidowane_Grupa LC Corp_06_2018.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy LC Corp 06 2018
Spr_jednostkowe_LC Corp SA_06_2018.pdfSpr_jednostkowe_LC Corp SA_06_2018.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe LC Corp S.A. 06 2018
Raport z przeglądu_Grupa LC Corp_06_2018.pdfRaport z przeglądu_Grupa LC Corp_06_2018.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy LC Corp 06 2018
Raport z przeglądu_jednostka_LC Corp_06_2018.pdfRaport z przeglądu_jednostka_LC Corp_06_2018.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego LC Corp S.A. 06 2018
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy_06.2018.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy_06.2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LC Corp 06 2018
Oświadczenie 1_do spraw GK_LCC_2018.pdfOświadczenie 1_do spraw GK_LCC_2018.pdf Oświadczenie 1 Zarządu Grupy LC Corp 06 2018
Oświadczenie 2_do spraw GK_LCC_2018.pdfOświadczenie 2_do spraw GK_LCC_2018.pdf Oświadczenie 2 Zarządu Grupy LC Corp 06 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-07 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu
2018-09-07 Radosław Stefurak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki