KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku

2019-09-09 13:56
publikacja
2019-09-09 13:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-09
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku, zwierającego jednostkowe informacje finansowe, określonego przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku.
Dotychczasowy termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku został określony na dzień 25.09.2019 roku.
Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku Emitent określił na dzień 24.09.2019 roku.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 t.j. z dnia 2016.10.07, z późń.zm.) w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-09 Adam Krynicki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki