REKLAMA

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: wyniki finansowe

2020-11-30 19:28
publikacja
2020-11-30 19:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2020_Skonsolidowane_spr__fin_KBDOM_30.09.2020_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozania finansowego Korporacja Budowlana Dom SA
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 215 8 764 2 300 2 034
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (416) (672) (94) (156)
III. Zysk (strata) brutto (1 398) (1 981) (315) (460)
IV. Zysk (strata) netto (1 334) (1 952) (300) (453)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 566 745 352 173
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (68) 8 (15) 2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (43) (57) (10) (13)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 454 695 327 161
IX. Aktywa razem* 40 444 40 112 8 934 9 419
X. Zobowiązania długoterminowe* 4 232 4 247 935 997
XI. Zobowiązania krótkoterminowe* 80 444 78 256 17 771 18 377
XII. Kapitał własny* (44 232) (42 392) (9 771) (9 955)
XIII. Kapitał zakładowy* 39 707 39 707 8 772 9 324
XIV. Zysk na jedną akcję zwykłą (0,13) (0,20) (0,03) (0,05)
XV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą* (4,46) (4,27) (0,98) (1,00)
Dane dotyczące jednostkowego sprawozania finansowego Korporacja Budowlana Dom SA
XVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 5 1 1
XVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (205) (314) (46) (73)
XVIII. Zysk (strata) brutto (827) (926) (186) (215)
XIX. Zysk (strata) netto (827) (926) (186) (215)
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (96) (182) (22) (42)
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (0) 7 (0) 2
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 85 199 19 46
XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem (11) 24 (2) 5
XXIV. Aktywa razem* 8 142 8 157 1 799 1 916
Zobowiązania długoterminowe*
XXV. Zobowiązania krótkoterminowe* 16 509 15 698 3 647 3 686
XXVI. Kapitał własny* (8 367) (7 541) (1 848) (1 771)
XXVII. Kapitał zakładowy* 39 707 39 707 8 772 9 324
XXVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (0,08) (0,09) (0,02) (0,02)
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą* (0,84) (0,76) (0,19) (0,18)
* Dane bilansowe dotyczące okresu porównawczego dotyczą stanu na dzień 31.12.2019 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2020 Skonsolidowane spr fin KBDOM 30.09.2020_final.pdf2020 Skonsolidowane spr fin KBDOM 30.09.2020_final.pdf Skonsolidowane sprawozadnie finansowe za 3Q 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-30 Jan Zajączkowski Prezes Zarządu
2020-11-30 Piotr Janowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki