KONSORCJUM STALI SA (17/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.05.2019 r.

2019-04-18 15:09
publikacja
2019-04-18 15:09

Raport bieżący z plikiem 17/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz § 78 ust. 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu zwołuje na dzień 21 maja 2019 r. na godz. 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r. zawierają Załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Źródło:PAP

Do pobrania

33032671_zal._nr_3_SPRAWOZDANIE_Rady_Nadzorczej_za_2018_r..pdfpdf33032671_zal._nr_3_SPRAWOZDANIE_Rady_Nadzorczej_za_2018_r..pdfpdf33032671_zal._nr_3_SPRAWOZDANIE_Rady_Nadzorczej_za_2018_r..pdfpdf
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki