KONSORCJUM STALI SA (17/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.05.2019 r.

Raport bieżący z plikiem 17/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz § 78 ust. 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu zwołuje na dzień 21 maja 2019 r. na godz. 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r. zawierają Załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Źródło: PAP
Firmy:
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
KONSSTALI -0,39% 25,40
2019-12-13 10:46:19

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% XI 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,0% X 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,5% X 2019

Znajdź profil