REKLAMA

KERDOS GROUP: wyniki finansowe

2017-10-02 20:10
publikacja
2017-10-02 20:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Kerdos_Group_SA_2017P1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_podmiotu_uprawnionego_do_badania_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2017-10-02
KERDOS GROUP S.A. w upadłości
(pełna nazwa emitenta)
KERDOS GROUP Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-695 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Orzycka 6 lok. 1B
(ulica) (numer)
034 35 15 701 034 35 15 705
(telefon) (fax)
sekretariat@kerdosgroup.com www.kerdosgroup.com
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)
AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 097 6 740 258 1 539
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 846 -18 035 -670 -4 117
III. Zysk (strata) brutto -3 445 -19 090 -811 -4 358
IV. Zysk (strata) netto -3 445 -19 075 -811 -4 355
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej -3 445 -19 075 -811 -4 355
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -445 -727 -105 -166
VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośći inwestycyjnej - 79 - 18
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - -1 160 - -265
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -445 -1 808 -105 -413
X. Średnioważona liczba akcji 58 609 786 58 609 786 58 609 786 58 609 786
XI. Średnioważona liczba akcji rozwodnionych 58 609 786 58 609 786 58 609 786 58 609 786
XII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,06 -0,34 -0,01 -0,08
XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,06 -0,34 -0,01 -0,08
XIV. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,06 -0,34 -0,01 -0,08
XV. Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,06 -0,34 -0,01 -0,08
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2017 i 30.06.2016
XVI. Aktywa razem 9 214 38 947 2 169 8 891
XVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 128 750 119 379 30 313 27 252
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 1 6 750 0 1 541
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 128 749 112 629 30 312 25 711
XX. Kapitał własny -119 536 -80 432 -28 283 -18 181
XXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -119 536 -80 432 -28 283 -18 181
XXII. Kapitał akcyjny 58 610 58 610 13 799 13 380
XXIII. Średnioważona liczba akcji 56 390 56 390 13 276 12 873
XXIV. Liczba akcji rozwodnionych 56 390 56 390 13 276 12 873
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję(w zł / EUR) -2,12 -1,37 -0,50 -0,31
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -2,12 -1,37 -0,50 -0,31
XXVII. Wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -2,12 -1,37 -0,50 -0,31
XXVIII. Rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -2,12 -1,37 -0,50 -0,31
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
XXIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1097 810 258 185
XXX. Zysk (strata) z działalnośći operacyjnej -88 159 -21 36
XXXI. Zysk (strata) brutto -687 -163 -162 -37
XXXII. Zysk (strata) netto -687 -163 -162 -37
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 235 - 54
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - -2 - 0
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 213 - 49
XXXVI. Przepływy pieniężne netto, razem 120 446 28 102
XXXVII. Średnioważona liczba akcji 56 390 56 390 13 276 12 873
XXXVIII. Liczba akcji rozwodnionych 56 390 56 390 13 276 12 873
XXXIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0 0 0 0
XL. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0 0 0 0
XLI. Aktywa razem 237 78 479 56 17 916
XLII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 578 41 616 10 731 9 500
XLIII. Zobowiazania długoterminowe 0 134 0 31
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 45 578 41 482 10 731 9 470
XLV. Kapitał własny -45 341 36 863 -10 728 8 333
XLVI. Kapitał akcyjny 58 610 58 610 13 799 13 380
XLVII. Średnioważona liczba akcji 58 609 786 58 609 786 58 609 786 58 609 786
XLVIII. Liczba akcji rozwodnionych 58 609 786 58 609 786 58 609 786 58 609 786
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -0,80 0,63 -0,19 0,16
L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -0,80 0,63 -0,19 0,16
LI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -


Kursy euro użyte do przeliczenia wybranych danych finansowych
sprawozdania z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych:


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres: 01.01.2017-30.06.2017 r.: 4,2474Średnia arytmetyczna średnich
kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres: 01.01.2016-30.06.2016
r.: 4,3805Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały
przeliczone w oparciu o średni kurs NBP z ostatniego dnia okresu:30.06.2017
r.: 4,2265;31.12.2016 r.: 4,4240.Wartość kapitałów zostały
zaprezentowane na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe.pdfSprawozdanie finansowe.pdf Raport półroczny
Sprawozdanie z działalności.pdfSprawozdanie z działalności.pdf Sprawozdanie z działalności
Raport z przeglądu Kerdos Group SA 2017P1.pdfRaport z przeglądu Kerdos Group SA 2017P1.pdf Raport z przeglądu biegłego rewidenta
Oświadczenie w sprawie rzetelności SF.pdfOświadczenie w sprawie rzetelności SF.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelności SF
Oświadczenie w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania SF.pdfOświadczenie w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania SF.pdf Oświadczenie w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania SF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-02 Gaweł Jarosiński Syndyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki