REKLAMA

KCI: wyniki finansowe

2021-04-29 17:48
publikacja
2021-04-29 17:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
list_do_akcjonariuszy_29042021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_JSF_31122020.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZD_KCI_jedn_31122020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_lad_korporacyjny_2020_KCI_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_SBR_2020_MSSF_JZP_KPFK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_Zarzadu_dot._firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_dot._firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_Zarzadu_(jedn).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ocena_Rady_Nadzorczej_z_uzasadnieniem_-_SF_2020_KCI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody i zyski 10 096 12 873 2 257 2 992
II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 009 8 854 1 567 2 058
III. Zysk (strata) netto 4 691 8 787 1 048 2 043
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 914 1 565 -428 364
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 269 -271 731 -63
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 355 -1 313 -303 -305
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 0 -19 0 -4
VIII. Aktywa razem 445 029 444 674 96 435 104 420
IX. Zobowiązania razem 27 939 25 278 6 054 5 936
X. Kapitał własny (aktywa netto) 417 090 419 396 90 381 98 484
XI. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 484 13 528
XII. Średnia ważona liczba akcji (w. szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,08 6,12 1,32 1,44
XV. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,08 6,12 1,32 1,44
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,13 0,02 0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,13 0,02 0,03


Dla pozycji wynikowych przeliczonych w EUR zastosowano średnią kursów
NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca12
miesięcy 2020 r. - 4,4742 zł12 miesięcy 2019 r. - 4,3018 złDla
pozycji bilansowych zastosowano kurs EUR na dzień:31 grudnia
2020 r. - 4,6148 zł31 grudnia 2019 r. - 4,2585 zł


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
list do akcjonariuszy_29042021.pdflist do akcjonariuszy_29042021.pdf List Prezesa Zarrządu do akcjonariuszy
KCI_JSF_31122020.BES.pdfKCI_JSF_31122020.BES.pdf Sprawozdanie finansowe KCI SA za rok zakończony 31.12.2020
SZD_KCI_jedn_31122020.pdfSZD_KCI_jedn_31122020.pdf Sprawozdanie Zarządu KCI SA z działalności KCI w 2020
Oświadczenie_lad_korporacyjny_2020_KCI_SA.pdfOświadczenie_lad_korporacyjny_2020_KCI_SA.pdf Oświadczenie dotyczące stosowania ładu korporacyjnego w 2020 r.
KCI SBR 2020 MSSF JZP KPFK.pdfKCI SBR 2020 MSSF JZP KPFK.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania JSF KCI
informacja Zarządu dot. firmy audytorskiej.pdfinformacja Zarządu dot. firmy audytorskiej.pdf Informacja zarządu KCI SA w zakresie wyboru firmy audytorskiej
oświadczenie RN dot. firmy audytorskiej.pdfoświadczenie RN dot. firmy audytorskiej.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. firmy audytorskiej
oświadczenie Zarządu (jedn).pdfoświadczenie Zarządu (jedn).pdf Oświadczenie zarządu KCI SA dot. rzetelności
ocena Rady Nadzorczej z uzasadnieniem - SF 2020 KCI.pdfocena Rady Nadzorczej z uzasadnieniem - SF 2020 KCI.pdf Ocena Rady Nadzorczej KCI SA sprawozdań wraz z uzasadnieniem

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Piotr Łysek Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Monika Nowecka Wiceprezes Zarządu Mazars Polska Sp. z o.o.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki