KANIA: wyniki finansowe

2020-05-30 15:43
publikacja
2020-05-30 15:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_Srodroczne_SF_ZMHK_SA_w_restrukturyzacji_IQ_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 43 230 614 9 53 615
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 583 -1 583 -348 -368
III. Zysk (strata) brutto - 1 887 -9 319 -415 -2 167
IV. Zysk (strata) netto - 1887 -9 900 -415 -2 302
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 560 3 152
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -60 -14
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 550 -3 382
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 050 -244
IX. Liczba akcji (w szt.) 125 183 380 125 183 380 125 183 380 125 183 380
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,02 -0,08 -0,003 -0,02
XI. na 31.03.2020 na 31.03.2019 na 31.03.2020 na 31.03.2019
XII. Aktywa razem 298 116 1 187 809 65 487 276 151
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 831 535 837 633 182 663 194 739
XIV. Zobowiązania długoterminowe 0 227 879 0 52 979
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 814 397 609 754 178 898 141 760
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) -533 419 350 176 -117 176 81 412
XVII. Kapitał zakładowy 6 259 6 259 1 375 1 455
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 125 183 380 125 183 380 125 183 380 125 183 380
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -4,26 2,80 -0,94 0,65
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrocone_Srodroczne_SF_ZMHK_SA_w_restrukturyzacji_IQ_2020.pdfSkrocone_Srodroczne_SF_ZMHK_SA_w_restrukturyzacji_IQ_2020.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe ZM Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji za 1 kwartał 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-30 Mirosław Mozdżeń Zarządca
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki