REKLAMA

Jak rozszyfrować PIT-8C

2011-03-14 11:40
publikacja
2011-03-14 11:40
Inwestor osiągając dochód (notując stratę) z inwestycji giełdowych, po zakończeniu roku, powinien otrzymać od swojego brokera formularz PIT-8C. Dokument ten musi być wystawiona przez biuro maklerskie do końca lutego w roku, w którym ma nastąpić rozliczenie za rok ubiegły. Broker jeden egzemplarz rozliczenia przekazuje inwestorowi, drugi zaś urzędowi skarbowemu podatnika (inwestora).

Czy słusznie nie otrzymałem rozliczenia podatkowego?

Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których mimo osiągniętego zysku (straty) inwestor wspomnianego formularza nie otrzyma. Są przynajmniej 4 takie przypadki. Przeanalizujmy je.

Pierwszy przypadek to brak formularza spowodowany zwykłą pomyłką ludzką lub systemu informatycznego. W trzecim roku rozliczania podatku giełdowego systemy biur maklerskich powinny być już na tyle dopracowane, że ryzyko wystąpienia takiego zdarzenia jest raczej niewielkie. Jednakże, w natłoku czynności może się zdarzyć, że danemu adresatowi zostanie przyporządkowany inny adres korespondencyjny.

Drugi przypadek to taki, kiedy inwestor, z różnych względów, nie odbierze korespondencji. Formularz PIT-8C jest przeważnie dostarczany listem poleconym do adresata. Jeżeli okaże się, że nie mamy formularza podatkowego o czasie zastanówmy się, czy:

- broker posiada nasz aktualny adres do korespondencji, na który wysłał rozliczenie podatkowe. Być może zmieniliśmy adres w trakcie roku o czym zapomnieliśmy poinformować biuro maklerskie;

- nie zastrzegliśmy osobistego odbioru wszelkiej korespondencji (lub samego rozliczenia podatkowego) w domu maklerskim i w związku z tym PIT-8C czeka na nas w siedzibie brokera;

- nie jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami awizo, z którym do tej pory nie udaliśmy się do Urzędu Pocztowego.

Niestety, fakt nieotrzymania formularza PIT-8C częściej jest spowodowany zaniedbaniem inwestora, aniżeli niedopatrzeniem brokera. Pamiętajmy również o tym, że zawsze jesteśmy w stanie uzyskać duplikat rozliczenia podatkowego. Często taka operacja jest płatna, niemniej w szeroko rozumianym własnym interesie warto jest dołożyć wszelkiej staranności, aby rozliczenie podatkowe przebiegło bez zakłóceń i na czas.

Trzeci przypadek to taki, kiedy inwestor nie dokonywał przez cały rok podatkowy żadnej transakcji. Tu jednak może się pojawić u wąskiej grupy inwestorów wątpliwość, na którą warto zwrócić uwagę.

Oto przykład. Inwestor nabył akcje firmy XY w lutym 2009 roku i sprzedał je 27 grudnia 2010 roku. Natomiast w marcu 2009 r. nabył obligacje, które następnie sprzedał 28 grudnia 2010 r. Ten inwestor nie otrzyma w pierwszym kwartale 2011 roku rozliczenia podatkowego za rok ubiegły. Otrzyma je najwcześniej w roku następnym, gdyż jego transakcje sprzedaży nie podlegały już księgowaniu w 2010 r.Taki PIT-8C nie jest wystawiony prawidłowo. Dla ustalenia przychoduliczysię data,w który przychód był należn, a nie w którym następowało rozliczenie transakcji giełdowych (por. (por. np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 5.06.2009, sygn. akt IBPBII/2/415-308/09/MM).

Czwarty przypadek występuje wówczas, gdy inwestor dokonał transakcji na tak zwanych "papierach niepodatkowych". Mimo, że obecnie podatek giełdowy płacimy w zasadzie od wszystkich zyskownych transakcji to nadal z opodatkowania zwalnia się dochody, uzyskane ze sprzedaży akcji i praw z nich wynikających (prawa do akcji, warranty subskrypcyjne) oraz innych papierów wartościowych kupionych przed 1 stycznia 2004 r. na giełdzie, w publicznej ofercie lub w regulowanym obrocie pozagiełdowym. Zwolnienie z opodatkowania dotyczy również sprzedaży obligacji Skarbu Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nabytych przed 1 stycznia 2003 r., a także dochody z odsetek i dyskonta od tych obligacji.

Przykład. Inwestor nabył akcje firmy XY we wrześniu 2003 roku. Zakup ten potraktował jako inwestycje długoterminową. Jednakże w roku 2005, z jakiś powodów, zmuszony był spieniężyć posiadane aktywa. W tym przypadku inwestor dokonał transakcji na tak zwanych "papierach niepodlegających opodatkowaniu". W związku z tym biuro maklerskie nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.

PIT-8C z bliska

Przyjmijmy jednak, że wszystkie powyższe przypadki zostały wyeliminowane i jesteśmy w końcu szczęśliwymi posiadaczami zestawienia podatkowego. Przyjrzyjmy mu się zatem z bliska. Pierwsza strona zawiera standardowe dane osobowo-adresowe. Warto rzucić na nie okiem, czy aby nie zawierają jakiegoś błędu (adres zamieszkania, NIP, urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja, itp.).

Część F

Druga strona zawiera dane finansowe, które są istotne dla dalszego procesu rozliczenia podatkowego. W części E formularza PIT-8C broker wpisuje wszelkie dane transakcyjne, co do których nie ma wątpliwości, że ich wynik podlega opodatkowaniu. Tyczy się to transakcji na papierach nabytych zarówno przed, jak i po 1 stycznia 2004 r.


To co nas będzie interesować zawiera się w pozycjach od 45 do 50 oraz ich podsumowaniach (pozycja "razem"). I tak wyniki operacji z rynku kasowego będą odzwierciedlone w pozycjach od 45 do 48, natomiast operacje z rynku praw pochodnych będą prezentowane w pozycji 49-50.

Część G

W części G formularza PIT-8C biuro maklerskie wykazuje przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających tylko co do których nie jest w stanie określić czy podlegają opodatkowaniu, czy nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.).


Wspomniany art. 19 mówi, że przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. ze sprzedaży akcji i praw z nich wynikających oraz innych papierów wartościowych nabytych przed 1 stycznia 2004 r. na giełdzie, w publicznej ofercie lub w regulowanym obrocie pozagiełdowym. Dotyczy to również sprzedaży obligacji Skarbu Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nabytych przed 1 stycznia 2003 r., a także dochodów z odsetek i dyskonta od tych obligacji.

Jak wyjaśnia Minister Finansów w swoim piśmie z dnia 2 marca 2005 r., skierowanym do Izby Domów Maklerskich, w przypadku braku informacji czy dane papiery spełniają przesłanki określone w przytoczonym art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r., biuro maklerskie powinno wykazać przychód ze sprzedaży, jako podlegający opodatkowaniu. Natomiast to podatnik dysponujący dowodami, że dochód ze sprzedanych papierów wartościowych nie podlega opodatkowaniu nie wykaże tego dochodu w zeznaniu podatkowym rocznym (tj. PIT-38).

Tu oczywiście może pojawić się trudność, a mianowicie w kwocie ukazanej w części G mogą zawierać się zarówno transakcje podlegające opodatkowaniu jak i nie (o czym wie już tylko sam inwestor). W gestii inwestora leży "rozbicie" ich na podatkowe i niepodatkowe, odszukanie ewentualnych kosztów uzyskania przychodu transakcji podatkowych (popartych oczywiście odpowiednimi dowodami/zaświadczeniami), a następnie naniesienie stosownych danych do PIT-38.

Z kilku PIT-ów jeden PIT

Jeżeli inwestor posiada kilka rachunków inwestycyjnych w kilku biurach maklerskich, wówczas z każdego z nich powinien otrzymać odrębną informację podatkową. Mając skompletowane formularze PIT-8C może przystąpić do finalnego rozliczenia podatkowego, tj. przeniesienia odpowiednich danych do formularza PIT-38, a następnie złożenia go w terminie w odpowiednim urzędzie skarbowym. Pamiętajmy, że na rozliczenie mamy czas do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po danym roku, który jest rozliczany. Formularz PIT-38 możemy złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

Michał Jabłoński

NBP
uprzednio Kierownik Wydziału Usług Internetowych DM BOŚ S.A.

Artykuł przedstawia osobiste poglądy autora, nie zaś instytucji, z którą jest związany. Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi przejawu wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Jedynym wiarygodnym źródłem przepisów podatkowych w omawianym zakresie jest tekst Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na skutek posłużenia się informacjami zawartymi w artykule.

Aktualizacja: Piotra Szulczewski, Analityk Bankier.pl
Pierwsza publikacja: 18.01.2007 r.


Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (4)

dodaj komentarz
~wies
A jak rozliczyc dochody z akcji ,funduszy ETF kupionych i sprzedanych w USA ,a żaden broker nie wystawia PIT-8C
~kk
czy rozliczam się z dochodu, który mam faktycznie po transakcji sprzedaży?czy z dochodu który jest widoczny w akcjach, których jestem jeszcze posiadaczem
~tadeusz
A jak nie rozliczyłem PIT-8C . Zadnych operacji w roku rozliczeniowym nie dokonywałem . ?
~kapo
jak do tej pory nie otrzymalem rozliczenia mimo ze korespondencje mam do dioru w BM

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki