Jak poprawnie napisać aneks do umowy?

Funkcjonując w codziennym życiu, zawieramy liczne umowy. Obowiązywanie wielu z tych umów rozciąga się w czasie, dlatego też czasem zachodzi konieczność dostosowania ich treści do bieżących potrzeb stron. W tym celu trzeba umowy aneksować. Jak jednak to zrobić?

Przede wszystkim należy pamiętać o zasadzie (wynikającej z art. 77 § 1 kodeksu cywilnego) mówiącej, iż uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia. Jeśli zatem strony zawarły umowę w formie pisemnej, nie mogą jej aneksować ustnie. Aneks zaś do umowy zawartej w formie aktu notarialnego również wymaga formy notarialnej, zwykła forma pisemna tu nie wystarczy. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby umowę zawartą w zwykłej formie pisemnej aneksować notarialnie, gdyż akt notarialny jest szczególnym rodzajem formy pisemnej.

Najczęściej w formie pisemnej


Czasem formę zawarcia ewentualnych aneksów wskazuje sama umowa i praktycznie zawsze jest to zastrzeżenie formy pisemnej. Przykładowa klauzula zastrzegająca formę pisemną zmian do umowy może brzmieć następująco: "Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej".


Warto taką klauzulę w umowach zamieszczać, gdyż pozwoli to uniknąć w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości co do ważności ewentualnych aneksów do umowy. Umieszczenie zapisu o rygorze nieważności wykluczy jakąkolwiek możliwość powoływania się przez strony na istnienie zmian do umowy dokonanych nieformalnie (ustnie lub w sposób dorozumiany), gdyż zmiany te bez potwierdzenia ich na piśmie będą po prostu nieważne.

Precyzyjnie opisz treść umowy

Skoro już wiemy, w jakiej formie sporządzić aneks, należy zająć się treścią. Przede wszystkim należy możliwie precyzyjnie opisać umowę, której treść chcemy zmienić. Można to zrobić zarówno w tytule aneksu, np.

    "ANEKS  nr 1 DO UMOWY NAJMU NR 17/2008 Z DNIA 14 LIPCA 2008 r."

jak i w samej treści, np.

"Niniejszym strony zmieniają treść umowy najmu lokalu użytkowego nr 17/2008 zawartej między nimi w  dniu 14 lipca 2008 r. w Krakowie."

Oczywiście im bardziej precyzyjny opis, tym lepiej, zwłaszcza gdy strony łączy większa ilość umów i mogą powstać wątpliwości, którą właściwie umowę strony zmieniają. Jeśli dana umowa była aneksowana już wcześniej, powinniśmy wskazać, że kolejny aneks dotyczy umowy głównej wraz z późniejszymi zmianami, a i same aneksy warto numerować.Sam aneks może zmieniać dotychczasową treść umowy na różne sposoby – może dodawać nowe postanowienia, uchylać postanowienia dotychczasowe lub zmieniać postępowania istniejące. W praktyce wygląda to tak:
 1. Niniejszym strony zmieniają treść umowy najmu lokalu użytkowego nr 17/2008 zawartej między nimi w  dniu 14 lipca 2008 r. w Krakowie.
 2. Do umowy dodaje się pkt. 10 w brzmieniu następującym: „Najemca nie ma prawa podnajmować lokalu ani jego części osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego”.
 3. Skreśla się pkt. 7 umowy.
 4. W pkt. 8 w miejsce słów „w wysokości 6.000 zł” wpisuje się „w wysokości 7.500 zł”, a w miejsce słów „do dziesiątego dnia każdego miesiąca” wpisuje się „do 15 dnia każdego miesiąca”.
 5. W pkt. 9 w miejsce słów „sąd właściwy dla wynajmującego” wpisuje się „sąd właściwy dla strony pozwanej”.
 6. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Mamy tu zatem precyzyjny opis umowy (pkt. 1), dodanie do umowy dodatkowego postanowienia (pkt. 2), uchylenie jednego z dotychczasowych postanowień (pkt. 3), zmianę postanowień dotychczasowych (pkt. 4 i 5). Ostatni punkt (pkt. 6) nie jest niezbędny, ale celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości warto go dodać. Sporządzając aneks nie należy też oczywiście zapomnieć o dacie, określeniu stron oraz podpisach. A więc:

    ANEKS  nr 1 DO UMOWY NAJMU NR 17/2008 Z DNIA 14 LIPCA 2008 r.

zawarty w dniu 5 stycznia 2011 r. w Krakowie pomiędzy:

Czesławem Kowalskim, zam. w Wieliczce przy ul. Mickiewicza 10 m. 45, zwanym dalej Wynajmującym

a

GTX Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, reprezentowaną przez Pawła Nowaka – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Najemcą

1.    Niniejszym strony zmieniają treść umowy najmu lokalu użytkowego nr 17/2008 zawartej między nimi w  dniu 14 lipca 2008 r. w Krakowie.
2.    …..


» Wydatków nigdy nie brakuje, skąd wziąć gotówkę?


Można oczywiście oznaczyć strony aneksu bardziej precyzyjnie (np. nr PESEL lub numer dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych, nr KRS, NIP i REGON w przypadku spółki z o.o.), lecz jeśli strony zostały oznaczone wystarczająco precyzyjnie w umowie głównej, nie ma potrzeby dokonywania aż tak precyzyjnych oznaczeń w aneksie.


Antydatowanie nie zawsze korzystne


Wątpliwości nastręcza czasem możliwość aneksowania umów z mocą wsteczną. Co do zasady aneks obowiązuje od chwili jego podpisania (choć strony mogą postanowić odmiennie, np. że aneks wchodzi w życie po 2 tygodniach od jego podpisania), lecz zdarzają się sytuacje, w których strony w celu osiągnięcia określonych celów decydują się na tzw. antydatowanie. Warto jednak pamiętać, że taki zabieg nie zawsze odniesie zamierzone przez strony skutki. W myśl prawa cywilnego czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, tymczasem treść stosunku prawnego między stronami nie zawsze jest regulowana jedynie umową, czasem dochodzą do tego regulacje ustawowe. Przykładowo ustawodawca wykluczył możliwość antydatowania umów przenoszących własność. Jeśli zatem na mocy zawartej w dniu 10 sierpnia 2010 r. umowy nastąpiło w tym samym dniu przeniesienie własności określonej rzeczy, wówczas nieważne będą postanowienia ewentualnego aneksu zawartego między stronami tej umowy statuującego, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło wcześniej, np. 10 lutego 2009 r. Tego typu aneks nie rodzi skutków prawnych.

Ogólnie aneksowanie umów jest sprawą raczej prostą i nie należy się go bać. Pamiętać jedynie należy o klarowności postanowień i sprecyzowaniu, do której konkretnie umowy aneks się odnosi. Pozwoli to uniknąć w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości co do treści łączącego strony stosunku prawnego. A o to przecież przy aneksowaniu chodzi.

Łukasz Tabor, radca prawny w Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz 
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Mariolo

Dla osób, które nie spotkały się z tym zagadnieniem polecam zajrzeć na przykład do słowiczka na tej stronie https://www.wonga.pl/slowniczek/aneks-do-umowy Opisane krótko i na temat, z wymaganymi założeniami i przykładami.

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl