REKLAMA

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA w drodze przymusowego wykupu

2019-05-28 08:31
publikacja
2019-05-28 08:31

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w WYSOKIEJ w drodze przymusowego wykupu - komunikat

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej

W wyniku zawarcia porozumienia z dnia 7 maja 2019 roku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623) („Ustawa o Ofercie”) pomiędzy Mariuszem Muszyńskim, Pretium Investments Sp. z o.o., Mateuszem Holly, Romualdem Holly, Piotrem Kumięgą, Trans.eu Group S.A., Piotrem Hunkerem, Rafałem Godojem, Ryszardem Burdkiem, Natalią Jackowiak, Elżbietą Boryń, Rafałem Pietrzakiem, Arkadiuszem Przybyszewskim oraz Krzysztofem Kłyszem (zwani łącznie „Żądającymi Sprzedaży”) dot. wspólnego nabywania akcji spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357261 („Spółka”) od pozostałych akcjonariuszy Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) w szczególności w celu osiągnięcia wymaganej przepisami Ustawy o Ofercie liczby głosów w Spółce, aby docelowo przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki od Akcjonariuszy Mniejszościowych oraz zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki („Porozumienie”), Żądający Sprzedaży obecnie posiadają łącznie 18.511.514 (osiemnaście milionów pięćset jedenaście tysięcy pięćset czternaście) akcje Spółki, co stanowi 90,97% (dziewięćdziesiąt procent 97/100) kapitału zakładowego Spółki uprawniające do wykonywania 18.511.514 (osiemnaście milionów pięćset jedenaście tysięcy pięćset czternaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”), tj. do 90,97% (dziewięćdziesiąt procent 97/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze Mniejszościowi posiadają łącznie 1.838.486 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, które stanowią 9,03% (dziewięć procent 03/100) kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 1.838.486 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów, odpowiadających 9,03% (dziewięć procent 03/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu („Akcje”).

W związku z powyższym, Żądający Sprzedaży, posiadając łącznie powyżej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (por. punkty 10-12 niniejszego dokumentu), niniejszym żądają od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich Akcji.

Niniejsze żądanie sprzedaży Akcji („Przymusowy Wykup”) jest ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. nr 229, poz. 1948) („Rozporządzenie”), tj. na podstawie prawa żądania przez akcjonariusza spółki publicznej, który łącznie ze swoimi podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji spółki.

Podmiotami wykupującymi Akcje w ramach Przymusowego Wykupu będą: Mateusz Holly, spółka Pretium Investments Sp. z o.o. oraz Piotr Kumięga („Podmioty Wykupujące”).

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres żądającego sprzedaży

Imię i nazwisko: Mariusz Muszyński („Żądający Sprzedaży 1”)
Miejsce zamieszkania oraz adres: Jenkowice 44E, 56-400 Oleśnica
PESEL: 81120811813
Firma: Pretium Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Żądający Sprzedaży 2”)
Siedziba oraz adres: ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka
KRS:
Imię i nazwisko: Mateusz Holly („Żądający Sprzedaży 3”)
Miejsce zamieszkania oraz adres: ul. Gieysztora 2/64, 02-999 Warszawa
PESEL: 77121301053
Imię i nazwisko: Romuald Holly („Żądający Sprzedaży 4”)
Miejsce zamieszkania oraz adres: ul. Konwaliowa 14, 05-070 Sulejówek
PESEL: 49052803339
Imię i nazwisko: Piotr Kumięga („Żądający Sprzedaży 5”)
Miejsce zamieszkania oraz adres: ul. Kukiełki 3, 02-207 Warszawa
PESEL: 64062402211
Firma: Trans.eu Group Spółka Akcyjna („Żądający Sprzedaży 6”)
Siedziba oraz adres: ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka
KRS: 0000720763
Imię i nazwisko: Piotr Hunker („Żądający Sprzedaży 7”)
Miejsce zamieszkania oraz adres: ul. Kalinowa 2, 55-040 Pełczyce
PESEL: 68030809732
Imię i nazwisko: Rafał Godoj („Żądający Sprzedaży 8”)
Miejsce zamieszkania oraz adres: ul. Leszczyńska 1/95, 00-339 Warszawa
PESEL: 75042106072
Imię i nazwisko: Ryszard Burdek („Żądający Sprzedaży 9”)
Miejsce zamieszkania oraz adres: ul. Malczewskiego 8/37, 58-309 Wałbrzych
PESEL: 69012809131
Imię i nazwisko: Natalia Jackowiak („Żądający Sprzedaży 10”)
Miejsce zamieszkania oraz adres: ul. Sosnowa 23A, 55-330 Miękinia
PESEL: 83022211261
Imię i nazwisko: Elżbieta Boryń („Żądający Sprzedaży 11”)
Miejsce zamieszkania oraz adres: ul. Popowicka 24/33, 54-237 Wrocław
PESEL: 84100218282
Imię i nazwisko: Rafał Pietrzak („Żądający Sprzedaży 12”)
Miejsce zamieszkania oraz adres: ul. Blizińskiego 4/15, 62-800 Kalisz
PESEL: 74090101619
Imię i nazwisko: Arkadiusz Przybyszewski („Żądający Sprzedaży 13”)
Miejsce zamieszkania oraz adres: ul. Sosnowa 12, 05-135 Wieliszew
PESEL: 77100710533
Imię i nazwisko: Krzysztof Kłysz („Żądający Sprzedaży 14”)
Miejsce zamieszkania oraz adres: ul. Morcinka 13/3, 49-305 Brzeg
PESEL: 84122502659

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu wykupującego

Imię i nazwisko: Mateusz Holly („Podmiot Wykupujący 1”)
Miejsce zamieszkania oraz adres: ul. Gieysztora 2/64, 02-999 Warszawa
PESEL: 77121301053
Firma: Pretium Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Podmiot Wykupujący 2”)
Siedziba oraz adres: ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka
KRS: 0000517901
Imię i nazwisko: Piotr Kumięga („Podmiot Wykupujący 3”)
Miejsce zamieszkania oraz adres: ul. Kukiełki 3, 02-207 Warszawa
PESEL: 64062402211

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Telefon: (+48 22) 347 40 00
Fax: (+48 22) 347 40 99

Adres e-mail: info@haitongib.pl

Strona internetowa: www.haitongib.pl

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 1.838.486 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 9,03% (dziewięć procent 03/100) kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 1.838.486 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 9,03% (dziewięć procent 03/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje są wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), oznaczone przez KDPW kodem ISIN: PLWDBBU00018.

Jednej Akcji objętej niniejszym Przymusowym Wykupem odpowiada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.035.000,00 PLN (dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych) oraz dzieli się na 20.350.000 (dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji

Informacja dotycząca procentowej liczby głosów z Akcji objętych Przymusowym Wykupem i odpowiadająca jej liczba Akcji znajduje się w punkcie 5 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot

W ramach Przymusowego Wykupu Podmiot Wykupujący 1 nabędzie 40% Akcji tj. 735.394 (siedemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) Akcje.

W ramach Przymusowego Wykupu Podmiot Wykupujący 2 nabędzie 30% Akcji tj. 551.546 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) Akcji.

W ramach Przymusowego Wykupu Podmiot Wykupujący 3 nabędzie 30% Akcji tj. 551.546 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) Akcji.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena wykupu wynosi 1,30 PLN (jeden złoty, trzydzieści groszy) za jedną Akcję („Cena Wykupu”). Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

9. Cena, ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa cena wykupu, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena oferowana za jedną Akcję nie jest niższa od ceny minimalnej przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 79 ust. 1-3 w związku z art. 82 ust. 2 Ustawy o Ofercie.

Cena oferowana za jedną Akcję nie jest niższa od ceny minimalnej przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 79 ust. 1-3 w związku z art. 82 ust. 2 Ustawy o Ofercie.

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających rozpoczęcie Przymusowego Wykupu wynosi 1,17 PLN (jeden złoty, siedemnaście groszy) za Akcję. Cena oferowana za jedną Akcję jest o 11,1% (jedenaście i jedną dziesiątą procenta) wyższa niż średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy obrotu bezpośrednio poprzedzających dzień rozpoczęcia Przymusowego Wykupu.

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy poprzedzających rozpoczęcie Przymusowego Wykupu wynosi 1,23 PLN (jeden złoty, dwadzieścia trzy grosze) za Akcję. Cena oferowana za jedną Akcję jest o 5,7% (pięć i siedem dziesiątych procenta) wyższa niż średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy obrotu bezpośrednio poprzedzających dzień rozpoczęcia Przymusowego Wykupu.

Cena oferowana za jedną Akcję nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką za Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu Żądający Wykupu, podmioty od nich zależne lub podmioty dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nimi porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, zapłaciły w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Przymusowego Wykupu.

10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży

Żądający Sprzedaży 1 obecnie posiada 1.556.244 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcje Spółki, stanowiące 7,65% (siedem procent 65/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 1.556.244 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujące 7,65% (siedem procent 65/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 2 obecnie posiada 3.595.015 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy piętnaście) akcji Spółki, stanowiących 17,67% (siedemnaście procent 67/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.595.015 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy piętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 17,67% (siedemnaście procent 67/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 3 obecnie posiada 4.863.318 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemnaście) akcji Spółki, stanowiących 23,90% (dwadzieścia trzy procent 90/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4.863.318 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 23,90% (dwadzieścia trzy procent 90/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 4 obecnie posiada 1.323.354 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje Spółki, stanowiące 6,50% (sześć procent 50/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 1.323.354 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujące 6,50% (sześć procent 50/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 5 obecnie posiada 3.171.296 (trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, stanowiących 15,58% (piętnaście procent 58/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.171.296 (trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 15,58% (piętnaście procent 58/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 6 obecnie posiada 3.050.100 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sto) akcji Spółki, stanowiących 14,99% (czternaście procent 99/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.050.100 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sto) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 14,99% (czternaście procent 99/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 7 obecnie posiada 227.461 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących 1,12% (jeden procent 12/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 227.461 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 1,12% (jeden procent 12/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 8 obecnie posiada 115.000 (sto piętnaście tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 0,57% (zero procent 57/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 115.000 (sto piętnaście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 0,57% (zero procent 57/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 9 obecnie posiada 101.200 (sto jeden tysięcy dwieście) akcji Spółki, stanowiących 0,50% (zero procent 50/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 101.200 (sto jeden tysięcy dwieście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 0,50% (zero procent 50/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 10 obecnie posiada 213.794 (dwieście trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje Spółki, stanowiące 1,05% (jeden procent 05/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 213.794 (dwieście trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujące 1,05% (jeden procent 05/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 11 obecnie posiada 164.732 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści dwa) akcje Spółki, stanowiące 0,81% (zero procent 81/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 164.732 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujące 0,81% (zero procent 81/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 12 obecnie posiada 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 0,25% (zero procent 25/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 0,25% (zero procent 25/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 13 obecnie posiada 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 0,25% (zero procent 25/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 0,25% (zero procent 25/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 14 obecnie posiada 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 0,15% (zero procent 15/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 0,15% (zero procent 15/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

11. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży – jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu

Żądający Sprzedaży są stronami Porozumienia spełniającego kryteria, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie dotyczącego, między innymi, wspólnego nabywania akcji Spółki od pozostałych akcjonariuszy Spółki w szczególności w celu osiągnięcia wymaganej przepisami Ustawy o Ofercie liczby głosów w Spółce, aby docelowo przeprowadzić Przymusowy Wykup od Akcjonariuszy Mniejszościowych, a następnie na Walnym Zgromadzeniu zadecydować o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki oraz ich wycofaniu z obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Próg ogólnej liczby głosów uprawniający do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu został osiągnięty wspólnie przez Żądających Sprzedaży w wyniku zawarcia Porozumienia.

Podmiotem dominującym wobec Żądającego Sprzedaży 2 jest Żądający Sprzedaży 1.

12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11

Podmioty, o których mowa w pkt 11 powyżej posiadają poniżej wskazaną liczbę akcji Spółki:

Żądający Sprzedaży 1 obecnie posiada 1.556.244 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcje Spółki, stanowiące 7,65% (siedem procent 65/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 1.556.244 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujące 7,65% (siedem procent 65/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 2 obecnie posiada 3.595.015 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy piętnaście) akcji Spółki, stanowiących 17,67% (siedemnaście procent 67/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.595.015 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy piętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 17,67% (siedemnaście procent 67/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 3 obecnie posiada 4.863.318 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemnaście) akcji Spółki, stanowiących 23,90% (dwadzieścia trzy procent 90/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4.863.318 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 23,90% (dwadzieścia trzy procent 90/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 4 obecnie posiada 1.323.354 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje Spółki, stanowiące 6,50% (sześć procent 50/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 1.323.354 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujące 6,50% (sześć procent 50/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 5 obecnie posiada 3.171.296 (trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, stanowiących 15,58% (piętnaście procent 58/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.171.296 (trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 15,58% (piętnaście procent 58/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 6 obecnie posiada 3.050.100 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sto) akcji Spółki, stanowiących 14,99% (czternaście procent 99/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.050.100 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sto) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 14,99% (czternaście procent 99/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 7 obecnie posiada 227.461 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących 1,12% (jeden procent 12/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 227.461 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 1,12% (jeden procent 12/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 8 obecnie posiada 115.000 (sto piętnaście tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 0,57% (zero procent 57/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 115.000 (sto piętnaście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 0,57% (zero procent 57/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 9 obecnie posiada 101.200 (sto jeden tysięcy dwieście) akcji Spółki, stanowiących 0,50% (zero procent 50/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 101.200 (sto jeden tysięcy dwieście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 0,50% (zero procent 50/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 10 obecnie posiada 213.794 (dwieście trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje Spółki, stanowiące 1,05% (jeden procent 05/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 213.794 (dwieście trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujące 1,05% (jeden procent 05/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 11 obecnie posiada 164.732 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści dwa) akcje Spółki, stanowiące 0,81% (zero procent 81/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 164.732 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujące 0,81% (zero procent 81/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 12 obecnie posiada 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 0,25% (zero procent 25/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 0,25% (zero procent 25/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 13 obecnie posiada 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 0,25% (zero procent 25/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 0,25% (zero procent 25/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żądający Sprzedaży 14 obecnie posiada 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 0,15% (zero procent 15/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 0,15% (zero procent 15/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 28 maja 2019 roku.

14. Dzień wykupu

Dzień Wykupu został ustalony na dzień 4 czerwca 2019 roku.

15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w Dniu Wykupu (tj. 4 czerwca 2019 r.), Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunkach papierów wartościowych Podmiotów Wykupujących.

16. Miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez ich właścicieli, wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji poprzez unieważnienie dokumentu akcji w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu – w przypadku akcji mających formę dokumentu

Nie dotyczy – Przymusowy Wykup nie obejmuje akcji mających formę dokumentu.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w Dniu Wykupu określonym w punkcie 14 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu (tj. 4 czerwca 2019 r.) poprzez przelanie na rachunki każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych odpowiednich kwot, stanowiących każdorazowo iloczyn liczby Akcji posiadanych (zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub w rejestrze sponsora emisji) przez danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu tj. 1,30 PLN (jeden złoty, trzydzieści groszy) za jedną Akcję. Realizacja zapłaty za Akcje nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym odpowiednimi regulacjami KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu

Żądający Sprzedaży złożyli Podmiotowi Pośredniczącemu oryginały świadectw depozytowych opiewających na 18.511.514 akcji Spółki, które łącznie uprawniają do wykonywania 90,97% (dziewięćdziesiąt procent 97/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. dotychczasowych wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Żądających Sprzedaży.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 ustawy, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2.

Wymagane zabezpieczenie, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, zostało ustanowione przez Podmioty Wykupujące w formie kaucji w rozumieniu art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 2187), na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu.

Całkowita kwota wspomnianego powyżej zabezpieczenia na dzień ogłoszenia Przymusowego Wykupu jest nie niższa niż 100% wartości wszystkich nabywanych Akcji, które są przedmiotem Przymusowego Wykupu, obliczonej dla Ceny Wykupu podanej w punkcie 8 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu.

W związku z powyższym, zapłata Ceny Wykupu w ramach Przymusowego Wykupu nastąpi z wykorzystaniem tak ustanowionego zabezpieczenia.

ZA ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 1

_____________________________

Mateusz Holly – pełnomocnik

ZA ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 2, KTÓRY JEST RÓWNOCZEŚNIE PODMIOTEM WYKUPUJĄCYM 2

_____________________________

Mateusz Holly – pełnomocnik

PODPIS ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 3, KTÓRY JEST RÓWNOCZEŚNIE PODMIOTEM WYKUPUJĄCYM 1

_____________________________

Mateusz Holly

ZA ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 4

_____________________________

Mateusz Holly – pełnomocnik

ZA ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 5, KTÓRY JEST RÓWNOCZEŚNIE PODMIOTEM WYKUPUJĄCYM 3

_____________________________

Mateusz Holly – pełnomocnik

ZA ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 6

_____________________________

Mateusz Holly – pełnomocnik

ZA ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 7

_____________________________

Mateusz Holly – pełnomocnik

ZA ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 8

_____________________________

Mateusz Holly – pełnomocnik

ZA ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 9

_____________________________

Mateusz Holly – pełnomocnik

ZA ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 10

_____________________________

Mateusz Holly – pełnomocnik

ZA ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 11

_____________________________

Mateusz Holly – pełnomocnik

ZA ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 12

_____________________________

Mateusz Holly – pełnomocnik

ZA ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 13

_____________________________

Mateusz Holly – pełnomocnik

ZA ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 14

_____________________________

Mateusz Holly – pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

____________________________

Krzysztof Rosa

____________________________

Marianna Chodacka

kom abs/

Źródło:PAP
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki