REKLAMA

INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. działań Mota-Engil CE S.A. w sprawie postepowania o ogłoszenie upadłości spółki zależ

2015-12-24 10:18
publikacja
2015-12-24 10:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-24
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. działań Mota-Engil CE S.A. w sprawie postepowania o ogłoszenie upadłości spółki zależ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz raportów późniejszych, Zarząd Interbud-Lublin S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2015 r., w związku z podjęciem przez Zarząd Interbud-Budownictwo S.A., jednostki zależnej Interbud-Lublin S.A., w której Emitent posiada 100% akcji (Spółka Zależna) czynności faktycznych w postaci wglądu do akt sprawy, powziął informację o złożeniu w dniu 2 grudnia 2015 r. przez Mota-Engil CE S.A. (Wnioskodawca) do Sądu Rejonowego Lublin-Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział IX Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych (Sąd) wniosku w sprawie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Interbud-Budownictwo S.A. wraz z wnioskiem o ustanowienie dla Interbud-Budownictwo S.A. tymczasowego nadzorcy sądowego, z tytułu przysługujących Wnioskodawcy należności wynikających z umowy o roboty budowalne, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 20 marca 2015 r. (Umowa).

Jednocześnie w związku z wykonywaniem ww. czynności faktycznych powzięto równolegle informację o wycofaniu w dniu 4 grudnia przez Mota-Engil CE S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości Interbud-Budownictwo S.A. Ponadto Spółka informuje, iż zgodnie z powziętymi w ramach ww. czynności informacjami, w dniu 10 grudnia br. Wnioskodawca został wezwany przez Sąd do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki zależnej, jednocześnie ani Spółka Zależna, ani Emitent na moment publikacji niniejszego raportu nie otrzymali odpisu wniosków w ww. sprawie, ani informacji o wszczęciu postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo oddaleniu lub uzupełnieniu przez Wnioskodawcę przedmiotowego wniosku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Zarząd Spółki zależnej podjął w dniu wczorajszym decyzję o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Przyczyną rozpoczęcia prac nad wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółki Zależnej z możliwością zawarcia układu jest m.in. złożenie w dniu 21 grudnia 2015 r. przez Emitenta do Sądu Rejonowego Lublin-Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział IX Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych analogicznego wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Złożenie wniosku o upadłość przez Jednostkę dominującą wobec Spółki stanowi zagrożenie spłaty zobowiązań Emitenta wobec Interbud-Budownictwo S.A. Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent jest jedynym wierzycielem Interbud-Budownictwo S.A. Nie bez znaczenia na decyzję Zarządu Spółki zależnej pozostaje również nieprzewidywalne zachowanie Mota-Engil CE S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-12-24 Krzysztof Jaworski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki