REKLAMA
ZAGŁOSUJ

INFOSCAN: Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 23/2020 - Zakończenie subskrypcji akcji serii K

2021-09-20 22:05
publikacja
2021-09-20 22:05
Zarząd Infoscan S.A. w celu uzupełnienia raportu bieżącego EBI nr 23/2020, w związku z nieuwzględnieniem w przedmiotowym raporcie pkt 8a), poniżej przekazuje uzupełnioną treść raportu bieżącego.

„Zarząd Infoscan S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zakończeniu w dniu 18 czerwca 2020 r. subskrypcji akcji serii K wyemitowanych na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii K

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 czerwca 2020 roku.

Data zakończenia subskrypcji: 18 czerwca 2020 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

18 czerwca 2020 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

600.000 akcji serii K.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie wystąpiła redukcja.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

600.000 akcji serii K.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Cena emisyjna wyniosła 0,10 zł za każdą akcję serii K.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje serii K zostały w całości opłacone gotówką.

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: - datę powstania wierzytelności, - przedmiot wierzytelności, - wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, -opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby – nie dotyczy.

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: - przedmiot wkładów niepieniężnych, - wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby – nie dotyczy.

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach – 14 osób fizycznych.

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach – 14 osób fizycznych.

8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
- Na dzień zakończenia subskrypcji 5 osób, które objęło akcje serii K to osoby powiązane ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) – Nie zawarto umów o subemisję.

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł,

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,

d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta – 0,00 zł.

Powyższe koszty pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".”
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki