REKLAMA

INFOSCAN: Korekta raportu bieżącego EBI nr 4/2022 - Zakończenie subskrypcji akcji serii O

2022-04-27 17:42
publikacja
2022-04-27 17:42
Zarząd Infoscan S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 4/2022 w sprawie zakończenia subskrypcji akcji serii O. Korekta dotyczy pkt 7 i 8 w zakresie liczby osób, które złożyły zapisy oraz którym przydzielono akcje serii O.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Infoscan S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zakończeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r. subskrypcji akcji serii O wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia 10 lutego 2022 roku jako dnia prawa poboru akcji serii O oraz wprowadzenia akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.


Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 22 lutego 2022 roku.
Data zakończenia subskrypcji: 7 kwietnia 2022 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
- 7 kwietnia 2022 roku - przydział akcji objętych w ramach zaproszeń Zarządu,
- 18 marca 2022 roku - przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Do 26.416.534 akcji zwykłych na okaziciela serii O.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie wystąpiła redukcja.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Łącznie 20.141.915 akcji serii O (w tym 9.473.670 podmiotom, które odpowiedziały na zaproszenie
Zarządu).

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) za jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
Wszystkie akcje serii O zostały opłacone wkładami pieniężnymi.

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: - datę powstania wierzytelności, - przedmiot wierzytelności, - wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, -opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby – nie dotyczy.

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: - przedmiot wkładów niepieniężnych, - wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby – nie dotyczy.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach – Łącznie 459 osób (W tym 454 osób fizycznych i 5 osób prawnych).

Liczba osób, które złoży zapisy na akcje serii O w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych:
- 438 osób.

Liczba osób, które złoży zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu:
- 21 osób.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach – Łącznie 459 osób (W tym 454 osób fizycznych i 5 osób prawnych).

Liczba osób, którym przydzielono akcje serii O w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych:
- 438 osób.

Liczba osób, którym przydzielono akcje serii O w wyniku złożenia zapisu w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu:
- 21 osób.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – 2 osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) – Nie zawarto umów o subemisję.

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – ok. 320 tys. zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 20 tys. zł,
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta – 46 tys. zł.
Powyższe koszty pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu przed korektą:

„Zarząd Infoscan S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zakończeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r. subskrypcji akcji serii O wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia 10 lutego 2022 roku jako dnia prawa poboru akcji serii O oraz wprowadzenia akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.


Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 22 lutego 2022 roku.
Data zakończenia subskrypcji: 7 kwietnia 2022 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
- 7 kwietnia 2022 roku - przydział akcji objętych w ramach zaproszeń Zarządu,
- 18 marca 2022 roku - przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Do 26.416.534 akcji zwykłych na okaziciela serii O.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie wystąpiła redukcja.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Łącznie 20.141.915 akcji serii O (w tym 9.473.670 podmiotom, które odpowiedziały na zaproszenie
Zarządu).

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) za jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
Wszystkie akcje serii O zostały opłacone wkładami pieniężnymi.

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: - datę powstania wierzytelności, - przedmiot wierzytelności, - wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, -opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby – nie dotyczy.

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: - przedmiot wkładów niepieniężnych, - wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby – nie dotyczy.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach – Łącznie 438 osób (W tym 433 osób fizycznych i 5 osób prawnych).

Liczba osób, które złoży zapisy na akcje serii O w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych:
- 417 osób.

Liczba osób, które złoży zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu:
- 21 osób.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach – Łącznie 438 osób (W tym 433 osób fizycznych i 5 osób prawnych).

Liczba osób, którym przydzielono akcje serii O w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych:
- 417 osób.

Liczba osób, którym przydzielono akcje serii O w wyniku złożenia zapisu w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu:
- 21 osób.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – 2 osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) – Nie zawarto umów o subemisję.

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – ok. 320 tys. zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 20 tys. zł,
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta – 46 tys. zł.
Powyższe koszty pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".”
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki