1,11 zł
0,00% 0,00 zł
INC S.A. (INC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
INC_skonsolidowany_raport_roczny_za_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INC_31122017_sprawozdanie_z_badania_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-04-26
INC Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INC Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
60-830 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krasińskiego 16
(ulica) (numer)
061 851 86 77 061 851 86 77
(telefon) (fax)
www.incsa.pl
(e-mail) (www)
778-10-24-498 630316445
(NIP) (REGON)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 5 288 16 978 1 246 3 880
II. Przychody ze sprzedaży usług i towarów 1 415 710 333 162
III. Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów 952 331 224 76
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 583 -2 363 -844 -540
V. Zysk (strata) netto -3 405 -2 537 -802 -580
VI. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -5 784 -2 109 -1 363 -482
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 1 198 1 002 282 229
VIII. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 2 236 3 092 527 707
IX. wydatki na zakup papierów wartościowych 1 536 2 665 362 609
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 214 -295 522 -67
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych -2 372 -1 402 -559 -320
XII. Aktywa razem 30 097 32 128 7 216 7 262
XIII. Zobowiązania 1 063 1 720 255 389
XIV. Rezerwy 47 53 11 12
XV. Kapitał (fundusz) akcyjny 16 686 16 686 4 001 3 772
XVI. Kapitał własny 27 278 30 313 6 540 6 852
XVII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 19 475 23 488 4 669 5 309
XVIII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) -3 405 -2 537 -802 -580
XIX. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XX. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,41 -0,30 -0,10 -0,07
XXI. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,41 -0,30 -0,10 -0,07
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 2,33 2,82 0,56 0,64
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
INC_skonsolidowany_raport_roczny_za_2017.pdfINC_skonsolidowany_raport_roczny_za_2017.pdf Skonsolidowany raport roczny INC S.A. za rok 2017.
INC_31122017_sprawozdanie z badania_SSF.pdfINC_31122017_sprawozdanie z badania_SSF.pdf Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego INC S.A. za rok 2017

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-26 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
2018-04-26 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
2018-04-26 Sebastian Bogusławski Wiceprezes Zarządu Sebastian Bogusławski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-26 Jadwiga Krajewska Kancelaria Biegłego Rewidenta Jadwiga Krajewska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl