REKLAMA
PIT 2023

IMPERIO ASI S.A.: wyniki finansowe

2023-11-09 17:04
publikacja
2023-11-09 17:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Imperio_Q32023-sigAG_(002).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody z inwestycji 162 286 35 61
II. Wynik z inwestycji netto -1 283 -1 330 -280 -284
III. Zyski (straty) z inwestycji - - - -
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 283 -1 330 -280 -284
V. Zysk (strata) brutto -1 283 -1 330 -280 -284
VI. Zysk (strata) netto -1 283 -1 330 -280 -284
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 132 -496 29 -106
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalnosci inwestycyjnej -1 068 1 080 -233 230
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 0 3 0
X. Przepływy pieniężne netto, razem -923 584 -202 125
XI. wg stanu na: 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2022 31.12.2022
XII. Aktywa razem 16 328 16 606 3 522 3 541
XIII. Zobowiązania i Rezerwy, razem 1 850 845 399 180
XIV. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 777 10 168 2
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) 14 478 15 761 3 123 3 361
XVII. Kapitał zakładowy 4 699 4 699 1 014 1 001
XVIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 831 487 7 831 487 7 831 487 7 831 487
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1 85 2,01 0,40 0,43
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) -0,16 -0,21 -0,04 -0,05
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Imperio_Q32023-sigAG (002).pdfImperio_Q32023-sigAG (002).pdf Sprawozdanie finansowe IMPERIO ASI S.A. za III kw 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-09 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki