REKLAMA
PIT 2023

IMPERIO ASI S.A.: wyniki finansowe

2023-09-26 18:36
publikacja
2023-09-26 18:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IMPERIO_H1_30.06.2023-sigAG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IMPERIO_Sprawozdanie_Zarzadu_30.06.2023+sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IMPERIO_ASI_-_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_na_30.06.2023_26.09.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody z inwestycji 107 219 23 47
II. Wynik z inwestycji netto 148 -2 408 32 -519
III. Zyski (straty) z inwestycji - - - -
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 148 -2 408 32 -519
V. Zysk (strata) brutto 148 -2 408 32 -519
VI. Zysk (strata) netto 148 -2 408 32 -519
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 353 -2 194 76 -473
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 068 3 100 -232 668
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 - 3 -
X. Przepływy pieniężne netto, razem -702 906 -152 195
XI. wg stanu na: 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XII. Aktywa razem 17 203 16 606 3 866 3 541
XIII. Zobowiązania i Rezerwy, razem 1 294 845 291 180
XIV. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 24 10 5 2
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) 15 909 15 761 3 575 3 361
XVII. Kapitał zakładowy 4 699 4 699 1 056 1 001
XVIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 831 487 7 831 487 7 831 487 7 831 487
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,03 2,01 0,46 0,43
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,02 -0,21 0,00 -0,05
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
IMPERIO_H1_30.06.2023-sigAG.pdfIMPERIO_H1_30.06.2023-sigAG.pdf Sprawozdanie finansowe Imperio ASI S.A. za pierwsze półrocze 2023
IMPERIO Sprawozdanie Zarządu 30.06.2023+sig.pdfIMPERIO Sprawozdanie Zarządu 30.06.2023+sig.pdf Sprawozdania Zarządu Imperio ASI S.A. za pierwsze półrocze 2023
IMPERIO ASI - Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_na 30.06.2023_26.09.2023.pdfIMPERIO ASI - Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_na 30.06.2023_26.09.2023.pdf Raport Biegłego z przeglądu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-26 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki