REKLAMA

IDM SA: wyniki finansowe

2021-09-30 23:49
publikacja
2021-09-30 23:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IDMSA_Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IDMSA_raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IDMSA_Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IDMSA_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody z działalności podstawowej 288 171 68 39
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 185 2 962 41 667
III. Zysk (strata) brutto 187 3 091 41 696
IV. Zysk (strata) netto 187 3 091 41 696
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1410 -1 646 331 -371
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -157 -35
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VII. Przepływy pieniężne netto razem 1496 -1 803 351 -406
VIII. Zysk (strata) netto 187 3 091 41 696
IX. Średnia ważona liczba akcji w szt. 44 392 388 10 154 056 44392388 10154056
X. Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR) 0,004 0,30 0,001
XI. Rozwodniona liczba akcji w szt. 44 392 388 10 154 056 44392388 10154056
XII. Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą 0,004 0,30 0,001
XIII. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XIV. Aktywa razem 5876 3348 1292 735
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 3042 3540 714 778
Zobowiązania długoterminowe
XVI. Rezerwy na zobowiązania 1192 4631 280 1017
XVII. Kapitał własny 2412 -4931 530 -1083
XVIII. Kapitał zakładowy 2220 165 521 36
XIX. Liczba akcji w szt. 44 392 388 3306389 44392388 3306389
XX. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) 0,05 -1,49 0,01 -0,33
XXI. Rozwodniona liczba akcji w szt.** 44 392 388 3306389 44392388 3306389
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) 0,05 -1,49 0,01 -0,33
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
IDMSA_Oświadczenie Zarządu.pdfIDMSA_Oświadczenie Zarządu.pdf IDM_Oświadczenie Zarządu
IDMSA_raport z przeglądu.pdfIDMSA_raport z przeglądu.pdf IDM_Raport z przeglądu
IDMSA_Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021.pdfIDMSA_Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021.pdf IDM_Sprawozdanie Finansowe
IDMSA_Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2021.pdfIDMSA_Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2021.pdf IDM_Sprawozdanie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki