1,2400 zł
-17,33% -0,2600 zł
IDM S.A. w upadłości układowej (IDM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IDM_Raport_QIII_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody z działalności podstawowej 498 666 116 156
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 758 1 584 -408 372
III. Zysk (strata) brutto 9 366 -4 032 2 174 -947
IV. Zysk (strata) netto 9 365 -4 032 2 174 -947
V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 9 365 -4 032 2 174 -947
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -165 -1 690 -38 -397
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 28 -98 6 -23
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -137 -1 788 -32 -420
IX. Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej 9 365 -4 032 2 174 -947
X. Średnia ważona liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
XI. Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR) 2,83 -1,22 0,66 -0,29
XII. Rozwodniona liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą 2,83 -1,22 0,66 -0,29
XIV. w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR
XV. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XVI. Aktywa razem 6 715 8 198 1 535 1 907
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 396 67 143 1 005 15 615
XVIII. Rezerwy na zobowiązania 6 061 8 268 1 386 1 923
XIX. Kapitał własny -3 865 -67 440 -884 -15 684
XX. Kapitał zakładowy 165 165 38 38
XXI. Liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
XXII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) -1,17 -20,40 -0,27 -4,74
XXIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.** 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) -1,17 -20,40 -0,27 -4,74
XXV. WYBRANE DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 01.01 - 30.09.2019 01.01 - 30.09.2018 01.01 - 30.09.2019 01.01 - 30.09.2018
XXVI. Przychody z działalności podstawowej 489 404 113 95
XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 809 1 157 -420 272
XXVIII. Zysk (strata) brutto 11 936 41 2 770 10
XXIX. Zysk (strata) netto 11 935 41 2 770 10
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -141 -1 243 -33 -292
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 -1
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem -141 -1 247 -33 -293
XXXIII. Zysk (strata) netto 11 935 41 2 770 10
XXXIV. Średnia ważona liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
XXXV. Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR) 3,61 0,01 0,84
XXXVI. Rozwodniona liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą 3,61 0,01 0,84
XXXVIII. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXIX. Aktywa razem 4 040 5 766 924 1 341
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 4 260 69 924 974 16 261
XLI. Rezerwy na zobowiązania 5 887 8 095 1 346 1 883
XLII. Kapitał własny -6 232 -72 378 -1 425 -16 832
XLIII. Kapitał zakładowy 165 165 38 38
XLIV. Liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
XLV. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) -1,88 -21,89 -0,43 -5,09
XLVI. Rozwodniona liczba akcji w szt.** 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) -1,88 -21,89 -0,43 -5,09
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
IDM_Raport QIII_2019.pdfIDM_Raport QIII_2019.pdf IDM_Raport_QIII_2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.