REKLAMA

HERKULES S.A.: wyniki finansowe

2020-09-23 21:46
publikacja
2020-09-23 21:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HRS_PSr_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_PSr_2020_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_PSr_2020_sprawozdanie_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_PSr_2020_raport_BR_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_PSr_2020_raport_BR_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody ze sprzedaży 72 900 61 162 16 414 14 264
II. Zysk z działalności operacyjnej 5 339 598 1 202 139
III. Zysk brutto z działalności kontynuowanej 2 404 -999 541 -233
IV. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej z działalności kontynuowanej 2 023 -878 456 -205
V. EBITDA 15 291 10 983 3 443 2 561
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -741 11 455 -167 2 671
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 9 419 4 701 2 121 1 096
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 013 -15 936 453 -3 716
IX. Przepływy pieniężne razem 10 691 220 2 407 51
X. Środki pieniężne na koniec okresu 18 367 8 238 4 113 1 937
XI. Średnia ważona liczba akcji w okresie 35 544 519 38 354 193 35 544 519 38 354 193
XII. Zysk netto jednostki dominującej z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (w zł) 0,06 -0,02 0,01 -0,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
HRS_PSr_2020.pdfHRS_PSr_2020.pdf Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules
HRS_PSr_2020_jednostkowy.pdfHRS_PSr_2020_jednostkowy.pdf Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Herkules S.A.
HRS_PSr_2020_sprawozdanie_zarzadu.pdfHRS_PSr_2020_sprawozdanie_zarzadu.pdf Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules wraz z oświadczeniami Zarządu Herkules S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
HRS_PSr_2020_raport_BR_skonsolidowane.pdfHRS_PSr_2020_raport_BR_skonsolidowane.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules
HRS_PSr_2020_raport_BR_jednostkowe.pdfHRS_PSr_2020_raport_BR_jednostkowe.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Herkules S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-23 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
2020-09-23 Tadeusz Orlik Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki