90,6800 zł
-0,35% -0,3200 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_1Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT_1_KWARTAL_2019_RS1_MB_JW_PD_JK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_Zarzadu_1Q2019_pl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
II. mln zł mln zł mln EUR mln EUR
III. Przychody ze sprzedaży 6.741,0 6.324,7 1.568,5 1.513,7
IV. Zysk operacyjny 362,3 447,8 84,3 107,2
V. Zysk przed opodatkowaniem 292,2 499,1 68,0 119,4
VI. Zysk netto 172,5 320,8 40,1 76,8
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 172,5 320,8 40,1 76,8
VIII. Zysk netto przypisany udziałom niekontrolującym - - - -
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem 171,2 366,9 39,8 87,8
X. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 171,2 366,9 39,8 87,8
XI. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym - - - -
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 494,5 (136,2) 115,1 (32,6)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (230,6) (184,4) (53,7) (44,1)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (120,1) (233,9) (27,9) (56,0)
XV. Przepływy pieniężne netto razem 143,8 (554,5) 33,5 (132,7)
XVI. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0,93 1,73 0,22 0,41
XVII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0,93 1,73 0,22 0,41
XVIII. stan na stan na stan na stan na
XIX. 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
XX. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXI. Aktywa razem 23.982,7 22.223,9 5.575,7 5.168,3
XXII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 12.205,9 12.034,7 2.837,7 2.798,8
XXIII. Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0
XXIV. Kapitał własny razem 12.206,0 12.034,8 2.837,7 2.798,8
XXV. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 1 kw. 2019 za 1 kw. 2018 za 1 kw. 2019 za 1 kw. 2018
XXVI. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXVII. Przychody ze sprzedaży 6.072,6 5.645,6 1.413,0 1.351,1
XXVIII. Zysk operacyjny 152,3 240,8 35,4 57,6
XXIX. Zysk przed opodatkowaniem 146,4 269,1 34,1 64,4
XXX. Zysk netto 121,4 218,5 28,2 52,3
XXXI. Całkowite dochody/(straty) ogółem 108,4 263,3 25,2 63,0
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 76,0 (341,0) 17,7 (81,6)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (131,6) (83,5) (30,6) (20,0)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (175,5) (80,5) (40,8) (19,3)
XXXV. Przepływy pieniężne netto razem (231,1) (505,0) (53,8) (120,9)
XXXVI. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0,66 1,18 0,15 0,28
XXXVII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0,66 1,18 0,15 0,28
XXXVIII. stan na stan na stan na stan na
XXXIX. 31.03.2019 31.12. 2018 31.03.2019 31.03.2018
XL. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XLI. Aktywa razem 16.967,2 16.281,4 3.944,7 3.786,4
XLII. Kapitał własny 10.086,7 9.978,3 2.345,0 2.320,5


W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"
na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni
kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:na
dzień 31.03.2019 1 EUR = 4,3013 PLN


na dzień 31.12.2018 1 EUR = 4,3000 PLN


Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego
miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:3 miesiące
zakończone 31.03.2019 1 EUR = 4,2978 PLN


3 miesiące zakończone 31.03.2018 1 EUR = 4,1784 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
WYBRANE DANE FINANSOWE 1Q2019.pdfWYBRANE DANE FINANSOWE 1Q2019.pdf Grupa LOTOS S.A. Wybrane dane finansowe 1 kw 2019
RAPORT 1 KWARTAŁ 2019 RS1 MB JW PD JK.pdfRAPORT 1 KWARTAŁ 2019 RS1 MB JW PD JK.pdf Grupa LOTOS S.A. Kwartalny raport finansowy 1 kw 2019
Komentarz Zarządu 1Q2019 pl.pdfKomentarz Zarządu 1Q2019 pl.pdf Grupa LOTOS S.A. Komentarz Zarządu i informacje dodatkowe 1 kw 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Mateusz Aleksander Bonca Prezes Zarządu
2019-04-30 Patryk Demski Wiceprezes Zarządu
2019-04-30 Jarosław Kawula Wiceprezes Zarzadu
2019-04-30 Robert Sobków Wiceprezes Zarządu
2019-04-30 Jarosław Wittstock Wiceprezes Zarządu
2019-04-30 Tomasz Południewski Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.