96,50 zł
0,21% 0,20 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
LOTOS_Kwartalny_raport_Grupy_Kapitalowej_LOTOS_za_3_kw_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2013-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. W mln. zł W mln. zł W mln. EUR W mln. EUR
II. Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
III. Przychody ze sprzedaży 22.199,7 17.164,7 5.219,2 4.032,5
IV. Zysk operacyjny 2.212,5 1.505,9 520,2 353,8
V. Zysk przed opodatkowaniem 2.105,1 1.712,7 494,9 402,4
VI. Zysk netto 1.487,3 1.187,1 349,7 278,9
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1.487,3 1.187,1 349,7 278,9
VIII. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym - - - -
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem 1.436,3 1.640,1 337,7 385,3
X. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1.436,3 1.640,1 337,7 385,3
XI. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym - - - -
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.695,7 2.112,8 398,7 496,3
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (581,0) (1.104,5) (136,6) (259,5)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (924,2) (204,5) (217,3) (48,0)
XV. Przepływy pieniężne netto razem 190,5 803,8 44,8 188,8
XVI. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 8,04 6,42 1,89 1,51
XVII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 8,04 6,42 1,89 1,51
XVIII. Stan na Stan na Stan na Stan na
XIX. 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
XX. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XXI. Aktywa razem 22.777,8 21.171,2 5.332,6 5.075,9
XXII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11.955,1 10.712,4 2.798,9 2.568,4
XXIII. Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0
XXIV. Kapitał własny razem 11.955,2 10.712,5 2.798,9 2.568,4
XXV. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 9 miesięcy 9 miesięcy 9 miesięcy 9 miesięcy
XXVI. zakończone zakończone zakończone zakończone
XXVII. 30.09.2018 30.09.2017 30.09.2018 30.09.2017
XXVIII. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXIX. Przychody ze sprzedaży 19.775,7 14.822,9 4.649,3 3.482,3
XXX. Zysk operacyjny 1.336,7 687,5 314,3 161,5
XXXI. Zysk przed opodatkowaniem 1.667,5 992,4 392,0 233,1
XXXII. Zysk netto 1.420,1 828,1 333,9 194,5
XXXIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem 1.360,2 1.268,7 319,8 298,1
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 353,9 928,4 83,2 218,1
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 398,3 (129,4) 93,6 (30,4)
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (598,9) (676,9) (140,8) (159,0)
XXXVII. Przepływy pieniężne netto razem 153,3 122,1 36,0 28,7
XXXVIII. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 7,68 4,48 1,81 1,05
XXXIX. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 7,68 4,48 1,81 1,05
XL. Stan na Stan na Stan na Stan na
XLI. 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
XLII. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XLIII. Aktywa razem 17.187,4 15.779,3 4.023,8 3.783,2
XLIV. Kapitał własny 10.067,6 8.892,3 2.357,0 2.132,0


W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"
na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni
kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:


na dzień 30.09.2018 1 EUR = 4,2714 PLN


na dzień 31.12.2017 1 EUR = 4,1709 PLN


Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego
miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:


9 miesięcy zakończone 30.09.2018 1 EUR = 4,2535 PLN


9 miesięcy zakończone 30.09.2017 1 EUR = 4,2566 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 30 z dnia 2018-10-31 o treści:


Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w Komentarzu Zarządu
Grupy LOTOS S.A. i informacjach dodatkowych do wyników za 3 kwartał 2018
roku będących elementem Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy
Kapitałowej LOTOS za 3 kwartał 2018 roku opublikowanego w dniu 30
października 2018 roku, w tabeli „Struktura sprzedaży segmentu produkcji
i handlu” (str.15) w wyniku oczywistej omyłki błędnie wskazano wielkość
sprzedaży Paliwa lotniczego JET, a w konsekwencji pozostałych wielkości
opartych na tym parametrze.


 W załączeniu Spółka przekazuje tabelę „Struktura sprzedaży segmentu
produkcji i handlu” przed i po dokonaniu ww. korekty.


 Pozostałe dane zawarte w Skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy
Kapitałowej LOTOS za 3 kwartał 2018 roku zostały podane prawidłowo.


 Skorygowany Skonsolidowany raport okresowy za 3 kwartał 2018 roku
Spółka przekaże do publicznej wiadomości poprzez system ESPI.


 Podstawa prawna szczegółowa: §15 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim.


Plik Opis
załącznik.pdfzałącznik.pdf Struktura sprzedaży produktów rafineryjnych

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
LOTOS_Kwartalny_raport_Grupy_Kapitałowej_LOTOS_za_3_kw_2018.pdfLOTOS_Kwartalny_raport_Grupy_Kapitałowej_LOTOS_za_3_kw_2018.pdf Skorygowany kwartalny raport Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kw 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-31 Mateusz Aleksander Bonca Prezes Zarządu
2018-10-31 Patryk Demski Wiceprezes Zarządu
2018-10-31 Jarosław Kawula Wiceprezes Zarządu
2018-10-31 Robert Sobków Wiceprezes Zarządu
2018-10-31 Jarosław Wittstock Wiceprezes Zarządu
2018-10-31 Tomasz Południewski Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl