0,2900 zł
0,00% 0,0000 zł
Greeneco SA (GET)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

9. BILANS

10. POZYCJE POZABILANSOWE

11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Raport_za_I_polrocze_2014.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0 0
III. Zysk (strata) brutto 0 0
IV. Zysk (strata) netto 0 0
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 0
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 0 0
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 8
X. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 0
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 6
XII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 8
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 1
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-09-05 Rafał Pietrzak Prezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 8 9
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
1. Rzeczowe aktywa trwałe 0 1
2. Należności długoterminowe 0 0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 8 8
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 8 8
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 7 7
Zapasy
1. Należności krótkoterminowe 7 7
1.1. Od jednostek powiązanych 1
1.2. Od pozostałych jednostek 6 7
2. Inwestycje krótkoterminowe 0
2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0 0
Inne inwestycje krótkoterminowe
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
A k t y w a r a z e m 15 16
PASYWA
I. Kapitał własny 7 8
1. Kapitał zakładowy 1 1
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 10 10
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3
4. Zysk (strata) netto 0 0
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 8
1. Rezerwy na zobowiązania 2 2
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
długoterminowa
krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy 2 2
a) długoterminowe 2 2
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 2 0
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 6
3.1. Wobec jednostek powiązanych 1
3.2. Wobec pozostałych jednostek 4 5
3.3. Fundusze specjalne 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
a) długoterminowe 0
b) krótkoterminowe 0
P a s y w a r a z e m 15 16
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2014 półrocze / 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 1
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 0 0
IV. Koszty sprzedaży 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 0 0
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 0 0
VII. Pozostałe przychody operacyjne 0 0
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
1. Inne przychody operacyjne 0 0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 0
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0 0
X. Przychody finansowe 0 0
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 0 0
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 0 0
1. Odsetki w tym: 0 0
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 0 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 0 0
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto 0 0
XV. Podatek dochodowy 0 0
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVI. Zysk (strata) netto 0 0
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 1
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 1
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 10 10
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 10
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 -3
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -4 -3
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 -2
4. Wynik netto 0 0
a) zysk netto 0 0
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 7 8
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2014 półrocze / 2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 0 0
II. Korekty razem 0 0
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 0 0
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
4. Zmiana stanu rezerw 0 0
5. Zmiana stanu zapasów 0 0
6. Zmiana stanu należności 1 3
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 0 -3
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0 0
9. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 0 0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
3. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 0 0
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
4. Odsetki 0 0
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 0 0
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 0 0
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 0 0
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Raport za I półrocze 2014.pdfRaport za I półrocze 2014.pdf Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 rok
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.