REKLAMA

GPW: wyniki finansowe

2019-04-29 20:28
publikacja
2019-04-29 20:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_GPW_za_I_kw._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Grupy_Kapitalowej_GPW_za_I_kw._2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_consolidated_financial_data_of_the_GPW_Group_for_Q1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Quarterly_report_of_the_GPW_Group_for_Q1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, niezaudytowane
I. Przychody ze sprzedaży 84 156 85 936 19 557 20 412
II. Rynek finansowy 49 486 49 572 11 500 11 775
III. Przychody z obsługi obrotu 32 015 32 897 7 440 7 814
IV. Przychody z obsługi emitentów 5 271 5 924 1 225 1 407
V. Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych 12 200 10 750 2 835 2 553
VI. Rynek towarowy 34 550 36 213 8 029 8 602
VII. Przychody z obsługi obrotu 15 906 17 738 3 696 4 213
VIII. Prowadzenie RŚP 7 604 7 126 1 767 1 693
IX. Rozliczenia transakcji 10 871 11 251 2 526 2 672
X. Przychody ze sprzedaży informacji 169 98 39 23
XI. Przychody pozostałe 120 151 28 36
XII. Koszty działalności operacyjnej 54 322 48 360 12 624 11 487
XIII. Pozostałe przychody 1 330 844 309 200
XIV. Strata z tytułu utraty wartości należności 1 131 1 476 263 351
XV. Pozostałe koszty 654 781 152 185
XVI. Zysk z działalności operacyjnej 29 379 36 163 6 827 8 590
XVII. Przychody finansowe 2 095 1 867 487 444
XVIII. Koszty finansowe 2 115 2 208 491 525
XIX. Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw właności 989 746 230 177
XX. Zysk przed opodatkowaniem 30 348 36 568 7 052 8 686
XXI. Podatek dochodowy 5 896 6 657 1 370 1 581
XXII. Zysk netto za okres 24 452 29 911 5 682 7 105
XXIII. Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję[1] (w PLN, EUR) 0,58 0,71 0,13 0,17
XXIV. EBITDA[2] 38 566 43 988 8 962 10 448
Wykorzystano średnią kursu EUR/PLN za okres 3 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,3032 PLN w 2019 r. oraz 1 EUR = 4,2101 PLN w 2018 r.).
[1] Obliczony w oparciu o całkowity zysk netto.
[2] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, niezaudytowane
XXV. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XXVI. 31 marca 2019 31 grudnia 2018 31 marca 2019 31 grudnia 2018
XXVII. Aktywa trwałe 597 748 580 375 138 969 134 971
XXVIII. Rzeczowe aktywa trwałe 104 498 108 158 24 295 25 153
XXIX. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 25 510 - 5 931 -
XXX. Wartości niematerialne 250 073 254 564 58 139 59 201
XXXI. Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 207 885 207 267 48 331 48 202
XXXII. Należności z tytułu subleasingu 1 140 - 265 -
XXXIII. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 501 540 349 126
XXXIV. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 103 101 24 23
XXXV. Rozliczenia międzyokresowe aktywów 2 816 5 523 655 1 284
XXXVI. Inne aktywa długoterminowe 4 222 4 222 982 982
XXXVII. Aktywa obrotowe 733 234 636 942 170 468 148 126
XXXVIII. Zapasy 52 64 12 15
XXXIX. Należności handlowe oraz pozostałe należności 66 452 69 437 15 449 16 148
XL. Należności z tytułu subleasingu 396 - 92 -
XLI. Aktywa z tytułu świadczonych usług 2 007 1 215 467 283
XLII. Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 361 705 377 502 84 092 87 791
XLIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 302 622 188 724 70 356 43 889
XLIV. AKTYWA RAZEM 1 330 982 1 217 317 309 437 283 097
XLV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 914 032 889 948 212 501 206 965
XLVI. Udziały niekontrolujące 590 590 137 137
XLVII. Zobowiązania długoterminowe 281 049 269 333 65 340 62 636
XLVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 135 311 57 446 31 458 13 360
XLIX. KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 330 982 1 217 317 309 437 283 097
Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.03.2019 r. (1 EUR = 4,3013 PLN) oraz 31.12.2018 r. (1 EUR = 4,3000 PLN).
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
L. Okres 3 miesięcy zakończony/ Stan na dzieńń Okres 3 miesięcy zakończony/ Stan na dzień
LI. 31 marca 2019 31 grudnia 2018
LII. Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 45,8% 59,6%
LIII. Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 34,9% 50,6%
LIV. Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) 20,4% 21,7%
LV. "Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[1]/ Kapitał własny) 26,9% 27,6%
[1]zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK GPW za I kw. 2019.pdfWybrane skonsolidowane dane finansowe GK GPW za I kw. 2019.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kw. 2019
Raport Grupy Kapitałowej GPW za I kw. 2019 r..pdfRaport Grupy Kapitałowej GPW za I kw. 2019 r..pdf Raport Grupy Kapitałowej GPW za I kw. 2019 r.
Selected consolidated financial data of the GPW Group for Q1 2019.pdfSelected consolidated financial data of the GPW Group for Q1 2019.pdf Selected consolidated financial data of the GPW Group for Q1 2019
Quarterly report of the GPW Group for Q1 2019.pdfQuarterly report of the GPW Group for Q1 2019.pdf Quarterly report of the GPW Group for Q1 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu
2019-04-29 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki