Złożenie weksla zabezpieczającego wykonanie umowy o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego w zakresie budowy platformy transakcyjnej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-15
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Złożenie weksla zabezpieczającego wykonanie umowy o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego w zakresie budowy platformy transakcyjnej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportów Bieżących nr 7/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. oraz nr 17/2019 z 3 lipca 2019 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”, „Spółka”, „GPW”) informuje, że w dniu
15 lipca 2019 r. złożyła do dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (NCBR) weksel własny in blanco jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania oraz implementacji zintegrowanej nowoczesnej Platformy Transakcyjnej przełomowej pod względem parametrów wydajnościowych i pojemnościowych oraz nowatorskich protokołów komunikacyjnych oraz algorytmów zawierania transakcji” o numerze POIR.01.01.01-00-0829/18 z dnia 3 lipca 2019 r. finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Zarówna forma zabezpieczenia jak i niżej wymienione warunki umowy oraz deklaracji wekslowej wynikają z ogólnych zasad finansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Zgodnie z ww. umową i deklaracją wekslową NCBR ma prawo wypełnić weksel na kwotę przekazanego na dany dzień dofinansowania mogącego podlegać zwrotowi, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na konto GPW do dnia zwrotu. NCBR upoważnione jest też do wypełnienia weksla w zakresie daty płatności i opatrzenia go klauzulą „bez protestu”.

Przesłankę wypełnienia weksla stanowi spełnienie się warunków określonych w Umowie zawartej w dniu 3 lipca 2019 r. pomiędzy GPW i NCBR. Zgodnie z umową rozwiązanie umowy skutkujące zwrotem całości bądź części dofinansowania zachodzi w szczególności w przypadku, gdy:

• GPW rozpoczęła realizację Projektu wcześniej, niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, tj. w przypadku gdy Projekt nie spełnia efektu zachęty, o którym mowa w przepisach dotyczących pomocy publicznej,
• w zakresie niewynikającym z działania siły wyższej i uprawnionego działania bądź zaniechania GPW nie rozpocznie realizacji projektu przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty określonej w umowie,
• NCBR negatywnie oceni raport z wykonania projektu lub poszczególnych jego etapów,
• z przyczyn niewynikających z działania siły wyższej i uprawnionego działania bądź zaniechania GPW dalsza realizacja projektu przez GPW będzie niemożliwa lub niecelowa, nie zostanie osiągnięty cel projektu, GPW zaprzestanie realizacji projektu albo będzie go realizować w sposób sprzeczny z umową lub z naruszeniem prawa m.in. w przypadku gdy:
- GPW, bez zgody NCBR, nie zrealizuje badań przemysłowych, prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie lub zrealizuje je w niepełnym zakresie,
- GPW, bez zgody NCBR, nie wdroży wyników badań przemysłowych albo prac rozwojowych lub wdroży je w innym zakresie, niż określonym we wniosku o dofinansowanie,
- GPW dokona zakupu towarów lub usług w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie,
- GPW wykorzysta dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem, pobierze dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- GPW nie złoży informacji i wyjaśnień na temat realizacji projektu lub nie przedłoży odpowiednich dokumentów,
- GPW sprzeda lub udzieli licencji na wyniki badań przemysłowych albo prac rozwojowych na warunkach niezgodnych z umową,
- GPW dopuści się nieprawidłowości oraz nie usunie ich przyczyn i efektów w terminie wskazanym przez podmiot dokonujący kontroli,
• GPW odmówi poddania się kontroli lub utrudni jej przeprowadzanie lub nie wykona zaleceń pokontrolnych we wskazanym terminie bądź nie zapewni obowiązkowego audytu projektu, który powinien zostać rozpoczęty po zrealizowaniu co najmniej 50% planowanych wydatków, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80 planowanych wydatków,
• GPW dokona zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji umowy lub nie poinformuje NCBR o zamiarze dokonania zmian prawnoorganizacyjnych w jego statusie, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu,
• w zakresie niewynikającym z działania siły wyższej i uprawnionego działania bądź zaniechania GPW brak będzie postępów w realizacji projektu w stosunku do terminów określonych we wniosku o dofinansowanie, co sprawi, że zaistnieją przypuszczenia, że projekt nie zostanie zrealizowany w całości lub jego cel nie zostanie osiągnięty,
• w zakresie niewynikającym z działania siły wyższej i uprawnionego działania bądź zaniechania GPW nie wywiąże się z obowiązków dotyczących udzielania NCBR informacji na temat zrealizowanego projektu, przedkładania informacji o efektach ekonomicznych i innych korzyściach powstałych w wyniku realizacji projektu, udziału w ankietach, wywiadach oraz udostępniania informacji koniecznych dla ewaluacji projektu,
• na etapie realizacji projektu, lub w ciągu 5 lat od zakończenia projektu GPW przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty,
• w zakresie niewynikającym z działania siły wyższej i uprawnionego działania bądź zaniechania GPW zaprzestanie prowadzenia działalności, wszczęte zostanie wobec niej postępowanie likwidacyjne albo upadłościowe lub pozostawać będzie pod zarządem komisarycznym.

Weksel zostanie zwrócony GPW albo na pisemny wniosek GPW zniszczony po upływie terminu trwałości projektu określonego w umowie o dofinansowanie projektu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 19/2019Date: 15 July 2019 Subject: Presentation of a bill of exchange securing the implementation of an agreement concerning co-financing of a research and development project of development of a trading platform under the Operational Programme Smart Development 2014-2020 co-financed by the European Regional Development FundLegal basis: Article 17(1) MAR – inside informationContent:Further to Current Reports No. 7/2019 of 19 April 2019 and No. 17/2019 of 3 July 2019, the Warsaw Stock Exchange (“Exchange”, “Company” or “GPW”) hereby announces that on 15 July 2019 it presented an own blank bill of exchange to the National Centre for Research and Development with its registered office in Warsaw (“NCBR”) securing obligations under the Agreement concerning the co-financing of the project “Research and development work for the development and implementation of a state-of-the-art integrated Trading Platform of ground-breaking performance and capacity parameters and innovative communication protocols and trading algorithms”, number POIR.01.01.01-00-0829/18 dated 3 July 2019, financed under the Operational Programme Smart Development Sub-measure 1.1.1 Industrial research and development work implemented by enterprises.The form of collateral and the terms and conditions of the agreement and the bill-of-exchange declaration arise from the terms and conditions of project financing under the Operational Programme Smart Development 2014-2020.According to the agreement and the bill-of-exchange declaration, NCBR may complete the bill of exchange with the amount of provided co-financing which may be subject to refunding, together with interest accrued at the statutory rate of overdue taxes from the date of transfer of the amount to GPW’s account to the day of repayment. NCBR may also complete the bill of exchange with the payment date and insert a “no protest” clause.The bill of exchange may be completed upon the fulfilment of conditions laid down in the Agreement of 3 July 2019 between GPW and NCBR. According to the agreement, the agreement may be terminated and the co-financing shall be refunded in whole or in part without limitation in the following events:• GPW initiates the implementation of the project before the day following the submission of the co-financing application, i.e., the project fails to generate the incentive effect referred to in state aid regulations;• GPW fails to initiate the implementation of the project for more than 3 months after the date set in the agreement, with the exception of events of force majeure and admissible action or omission;• NCBR issues a negative opinion on an implementation report of the project or its phase;• continued implementation of the project by GPW is impossible or aimless, the objective of the project is not achieved, GPW discontinues the implementation of the project or implements it in breach of the agreement or the law, with the exception of events of force majeure and admissible action or omission of GPW, including where: GPW fails to perform industrial research, development work or pre-implementation work planned in the co-financing application or performs it incompletely, without the consent of NCBR; GPW fails to implement results of industrial research or development work or implements it to a different extent that defined in the co-financing application, without the consent of NCBR; GPW buys goods or services in breach of the co-financing agreement; GPW uses co-financing for an illegitimate purpose or receives co-financing unduly or in an excessive amount; GPW fails to present information and explanations about the implementation of the project or fails to present the required documents; GPW sells or grants a licence for the results of industrial research or development work in breach of the agreement; GPW causes non-compliances and fails to eliminate their reasons and effect within the time limit set by the auditor;• GPW refuses to be audited or hinders an audit or fails to implement audit recommendations in due time or fails to ensure the mandatory project audit to be initiated after the implementation of at least 50% of planned expenditures but no later than 80% of planned expenditures;• GPW implements legal and organisational changes which pose a risk to the implementation or the agreement or fails to notify NCBR of intended legal and organisational changes in its status which could have an adverse impact on the implementation of the project or the achievement of project objectives;• no progress is made in the implementation of the project in relation to the time limits set in the co-financing application, with the exception of events of force majeure and admissible action or omission of GPW, which raises the suspicion that the project will not be implemented in full or its objective will not be achieved;• GPW fails to meet the obligation to keep NCBR informed about the implemented project, to present information about economic effects and other benefits arising from the implementation of the project, to participate in surveys, interviews and to provide information necessary for the evaluation of the project, with the exception of events of force majeure and admissible action or omission;• GPW presents untrue or incomplete statements or documents during the implementation of the project or within 5 years after the completion of the project;• GPW winds down its activity, liquidation or bankruptcy proceedings are opened against GPW, or GPW is under forced management, with the exception of events of force majeure and admissible action or omission.The bill of exchange shall be returned to GPW or destroyed at the written request of GPW after the project sustainability period defined in the project co-financing agreement.Legal basis: Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (“MAR”).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-15 Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu
2019-07-15 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.