Zawiązanie rezerwy w kwocie 15,5 mln zł, z tytułu potencjalnego zobowiązania wynikającego z podatku VAT w spółce zależnej IRGiT

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-01
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Zawiązanie rezerwy w kwocie 15,5 mln zł, z tytułu potencjalnego zobowiązania wynikającego z podatku VAT w spółce zależnej IRGiT
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 5/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje o zakończeniu przeglądu podatkowego w Grupie Kapitałowej GPW, w wyniku którego podjęto decyzję o konieczności zawiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. rezerwy w kwocie 15,5 mln zł, z tytułu potencjalnego zobowiązania wynikającego z podatku VAT w spółce zależnej Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”, „spółka zależna”). GPW posiada pośrednio 100% udziałów w IRGiT.

Zgodnie z polityką zarządzania ryzykiem podatkowym w GK GPW, od 2017 r. rozliczenia podatkowe wszystkich spółek z Grupy, w tym IRGiT, podlegają corocznemu przeglądowi prowadzonemu przez niezależną spółkę doradztwa podatkowego. Dodatkowo, po jednym z przeglądów, w celu weryfikacji wskazanego podczas przeglądu ryzyka podatkowego, Zarząd IRGiT zlecił niezależnym doradcom dokonanie analiz dotyczących rozpoznania właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego dla celów podatku VAT w przypadku dostaw energii elektrycznej i gazu, jak również rozpoznania momentu powstania prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego oraz kalkulacji potencjalnego wpływu na zobowiązania podatkowe IRGiT ewentualnej zmiany obecnie stosowanego przez IRGiT podejścia.

Na podstawie otrzymanych opinii stwierdzono, że podejście stosowane przez IRGIT jest prawidłowe w świetle prawa unijnego, ale na gruncie obowiązujących krajowych przepisów podatkowych może być kontestowane. Bazując na literalnym brzmieniu obowiązujących krajowych przepisów podatkowych, można uznać, że IRGiT niekiedy za wcześnie rozpoznaje obowiązek podatkowy wynikający z faktur dotyczących sprzedaży energii elektrycznej i gazu oraz w niektórych okresach rozliczeniowych zbyt wcześnie rozpoznaje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Skutkiem zastosowania ww. literalnego brzmienia tych przepisów byłaby korekta deklaracji VAT od grudnia 2014 r. (za wszystkie nieprzedawnione okresy), w wyniku której powstałoby zobowiązanie z tytułu podatku VAT oraz odsetki do zapłaty przez IRGiT.

Jednocześnie, w otrzymanych opiniach doradcy wskazują, że powyższa kwestia nie jest jednoznaczna i może rodzić rozbieżności interpretacyjne. W ocenie doradców istnieją argumenty pozwalające stwierdzić m.in., że:
• zgodnie z Dyrektywą VAT zasady odliczenia podatku naliczonego wg obecnie stosowanej przez IRGiT metody są prawidłowe, a wszystkie warunki do odliczenia podatku VAT naliczonego są spełnione,
• ewentualne zobowiązanie wynikające z przedawnionych, wcześniejszych i nieskorygowanych okresów może być uznane za naruszenie zasady neutralności podatku od towarów i usług.

Ze względu na niepewność dotyczącą kwoty wyżej wymienionego potencjalnego zobowiązania z tytułu podatku VAT, kierując się zasadą ostrożności i zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe”, Zarząd IRGiT podjął decyzję o zawiązaniu rezerwy w kwocie 15,5 mln zł na dzień 31 grudnia 2019 r. Rezerwa została utworzona w ciężar kosztów finansowych (zawierających odsetki od zobowiązań podatkowych).
Kwota ww. rezerwy jest najlepszym możliwym szacunkiem Zarządu IRGiT dotyczącym potencjalnego zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r., które należałoby uiścić w przypadku ewentualnej zmiany stosowanej metodologii w zakresie rozpoznania momentu obowiązku podatkowego. IRGiT zamierza potwierdzić prawidłowość dotychczas stosowanego przez siebie podejścia.

Ponadto istnieje relatywnie niskie ryzyko wynikające z upływu 5-letniego okresu przedawnienia. W przypadku hipotetycznej korekty deklaracji za okres nieprzedawniony (grudzień 2014 r.) IRGiT zobligowana byłaby ponownie wykazać podatek należny zadeklarowany pierwotnie w deklaracji złożonej za listopad 2014 r. i opłaconej w terminie, która już nie podlega korekcie ze względu na upływ przedawnienia. Na podstawie posiadanej przez IRGiT opinii podatkowej, ryzyko przyjęcia poglądu przez właściwe organy, że dokonując potencjalnej korekty IRGiT powinna wykazać i zapłacić dwukrotnie podatek należny jest relatywnie niskie, gdyż interpretacja prawa krajowego niepodlegającego harmonizacji prowadziłaby do naruszenia norm wyższego rzędu wynikających z prawa UE. Działając w interesie akcjonariuszy GPW, na podstawie pkt 92 MSR 37, Spółka nie ujawnia szacunkowej kwoty potencjalnego zobowiązania ponieważ jest w procesie potwierdzania prawidłowości stosowanego podejścia.
Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, IRGiT oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na wydaną przez organy podatkowe interpretację indywidualną w zakresie momentu powstania prawa do odliczenia podatku VAT.

Spółka będzie informować o kolejnych krokach związanych z przebiegiem procesu w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No 6/2020Date: 1 April 2020Legal basis: Article
17(1) MAR – inside informationTopic: Setting up provisions of
PLN 15.5 million in respect of a potential VAT payable in the subsidiary
IRGiTContent:Further to Current Report No. 5/2020 of 1 April
2020, the Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Company”) announces the
completion of a tax review in the GPW Group, resulting in a decision to
set up provisions of PLN 15.5 million as at 31 December 2019 in respect
of a potential VAT payable in the subsidiary Izba Rozliczeniowa Giełd
Towarowych S.A. (“IRGiT”, “subsidiary”). GPW indirectly holds 100% of
IRGiT.According to the tax risk management policy of the GPW Group,
as of 2017, tax accounts of all Group members, including IRGiT, have
been reviewed on an annual basis by an independent tax advisor. In
addition, following one of such reviews, in order to verify the tax risk
identified in the review, the IRGiT Management Board requested
independent advisors to provide opinions concerning the date of
origination of a VAT tax payable in respect of deliveries of electricity
and gas and the date of origination of the right to an input VAT
deduction and to calculate the potential impact of a potential change to
IRGiT’s current approach on IRGiT’s tax payable.On
the basis of presented opinions, IRGiT’s approach was found to be
correct in the light of Union law but potentially controversial under
national tax regulations. Based on the literal wording of national tax
regulations, it could be found that IRGiT occasionally recognises the
tax payable in respect of electricity and gas sale invoices too early
and that in some financial periods it recognises the right to an input
VAT deduction too early. The application of the literal wording of such
regulations would result in a correction of VAT accounts since December
2014 (for all periods not subject to the statute of limitation), giving
rise to a VAT payable and interest to be paid by IRGiT.Furthermore,
in their opinions, the advisors point out that the matter is not
unequivocal and may give rise to different interpretations. According to
the advisors, there are arguments to conclude among others that:•
according to the VAT Directive, the methodology of input VAT deductions
currently applied by IRGiT is correct and all conditions of input VAT
deductions are met;• potential payable in respect of prior
uncorrected periods, subject to the statute of limitation, could be
considered to be in breach of the principle of value added tax
neutrality.In view of the uncertainty concerning the amount of the
potential VAT payable, guided by the principle of prudence, in
accordance with IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent
Assets, the IRGiT Management Board has decided to set up provisions of
PLN 15.5 million as at 31 December 2019. The provisions were charged to
financial expenses (which include interest on tax payable).The
provision amount is the best possible estimate of the IRGiT Management
Board concerning the potential payable as at 31 December 2019 due in the
case of a potential change of the methodology of recognising the date of
origination of tax payable. IRGiT is planning to confirm the adequacy of
its current approach.Moreover, there is a relatively low risk
due to the expiration of the five-year statute of limitation. In the
case of a potential correction of tax accounts for the period not
subject to the statute of limitation (December 2014), IRGiT would be
required to report once again the output VAT originally declared in the
tax accounts submitted for November 2014 and paid when due, which is no
longer subject to a correction due to the expiration of the statute of
limitation. According to the tax opinion received by IRGiT, the risk
that the competent authorities may decide that IRGiT should report and
pay the output VAT twice when making such potential correction is
relatively low because the interpretation of national law, not subject
to harmonisation, would result in a breach of a higher-rank norm arising
from Union law. Acting in the interest of GPW shareholders, pursuant to
IAS 37.92, the Company is not disclosing the estimated amount of the
potential payable as the Company is in the process of confirming the
adequacy of its approach.As at the date of publication of this
current report, IRGiT is awaiting the scheduling of a hearing before the
Regional Administrative Court in the case of an appeal against an
individual interpretation issued by tax authorities concerning the date
of origination of the right to deduct VAT.The Company will
announce the next steps in the process in separate current reports.Legal
basis: Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation)
and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC (EU Official Journal L 173) (“MAR”).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-01 Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu
2020-04-01 Izabela Olszewska Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.