REKLAMA

GENOMTEC S.A.: Podpisanie umowy o współpracy mającej na celu otwarcie laboratorium diagnostycznego używającego produktów i korzystającego z know-how Emitenta.

2021-04-30 12:00
publikacja
2021-04-30 12:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
GENOMTEC S.A.
Temat
Podpisanie umowy o współpracy mającej na celu otwarcie laboratorium diagnostycznego używającego produktów i korzystającego z know-how Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Genomtec S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 kwietnia 2021 r. podpisał umowę z Dolnośląskim Centrum Medycznym Dolmed Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Partner”, „Dolmed”) na dostarczenie produktów i usług świadczonych przez Genomtec („Umowa”). Współpraca ma na celu rozpoczęcie świadczenia usług laboratoryjnych w zakresie diagnostyki genetycznej przy użyciu produktów Emitenta i przy wsparciu Partnera przez Emitenta w procesie organizacji środowiska pracy laboratorium genetycznego. Wsparcie Emitenta obejmuje wybór i dostarczenie wyposażenia, rekrutację personelu, stworzenie procesów organizacyjnych. W ramach współpracy strony zobowiązały się również do współpracy w zakresie wzajemnej promocji produktów i usług.

Dolmed jest największą we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku wielospecjalistyczną instytucją lecznictwa otwartego, zapewnia szeroki wachlarz podstawowych i specjalistycznych świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz komercyjnie (odpłatnie), na życzenie Pacjenta. Dolmed dysponuje wieloprofilową, w pełni skomputeryzowaną przychodnią, zatrudniającą około 200 osób, w tym ponad 90 lekarzy różnych specjalności. Z oferowanych usług korzysta rocznie, w różnym zakresie, ponad 150 tysięcy pacjentów, głównie mieszkańców aglomeracji wrocławskiej.
Cena sprzedaży produktów oraz usług nie odbiega od standardów rynkowych stosowanych przez Emitenta. Kwota przychodu Emitenta nie została określona w Umowie i będzie zależna od składanych zamówień, wobec czego z punktu widzenia planów finansowych Emitenta może być mało istotna. Natomiast sam fakt otwarcia pierwszego laboratorium partnerskiego stosującego produkty Emitenta jest istotny z uwagi na aktualny etap rozwoju Emitenta, ponieważ potwierdza możliwość komercyjnego wykorzystania dopuszczonych obecnie do diagnostyki zestawów testowych w technice RT-LAMP, jak również komercjalizację opracowanych dotychczas pozostałych testów genetycznych w technice LAMP.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia Umowy za informację poufną, ponieważ uruchomienie laboratorium partnerskiego oznacza potwierdzenie komercyjnej przydatności produktów, możliwości ich zastosowania oraz korzyści z tego płynących a zatem istnieją przesłanki, że realizacja ww. Umowy może mieć istotny wpływ na przyszłą sytuację przychodową Emitenta, jak również na popularyzację samej technologii i produktów Genomtec.
Z tego względu, informacja ta w opinii Zarządu spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu Art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Signatory of a cooperation agreement leading to opening of a diagnostic
laboratory that utilizes Issuer’s products and know-how.

Management
Board of Genomtec S.A. ("the Issuer") hereby announces that as of today,
i.e. on April 30, 2021, an agreement was signed between the Isuuer and
Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed Spółka Akcyjna headquartered in
Wrocław ("Partner", "Dolmed") for the provision of products and services
provided by Genomtec (" Agreement"). The cooperation’s aim is to commence
offering of the laboratory services in the field of genetic diagnostics
utilizing the Issuer's products and implementing support of the Issuer to
the Partner leading to genetic laboratory premises and workflows
organization. The Issuer's support includes the selection and delivery of
equipment, staff recruitment, and the creation of operational processes.
As part of the agreement, the Parties also agree to cooperate in the field
of mutual marketing of products and services.


Dolmed
is the largest multidisciplinary healthcare provider in Wrocław and
Lower Silesia, offering a wide range of basic and specialist medical
services, accepting the Polish National Health reimbursement schedule
along with the private reimbursement and individual private (for a fee)
walk-ins. Dolmed has a multi-departmental, fully computerized clinic,
employing about 200 people, including over 90 medical doctors of various
specialties. Every year, the offered services are used by circa 150,000
patients, across various medical procedures, mainly residents of the
Wrocław agglomeration.

The
selling price of products and services does not differ from the
established market standard applied by the Issuer. The Issuer's revenue
amount has not been specified in the Agreement and will depend on
generated purchase orders, therefore for the Issuer's financial plans it
may be of insignificant importance. Nonetheless, the very fact of opening
the first partnering laboratory using Issuer's products bears importance
due to the current stage of the Issuer's development, confirming
commercial feasibility of usage the currently approved diagnostic test
kits in the RT-LAMP technique, as well as the commercialization of other
developed in the pipeline LAMP-based genetic assays.


The
Management Board of the Company considered the action of Agreement seal
as confidential information, because the launch of partnering laboratory
confirms products’ commercial viability, their applicability and
inherent benefits therefrom, and thus indicative of, if the
above-mentioned Agreement is executed, a potential significant impact on
the future income situation of the Issuer, as well as on popularizing
the Genomtec technology and products themselves.

Therefore,
in the opinion of the Management Board, this information meets the
criteria of confidential information within the meaning of Art. 7 sec. 1
MAR

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Michał Wachowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki