REKLAMA
PIT 2023

GALVO: Raport miesięczny za kwiecień 2023 r.

2023-05-12 16:53
publikacja
2023-05-12 16:53
Zarząd GALVO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2023 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.
Przychody netto ze sprzedaży w kwietniu 2023 roku osiągnęły poziom 1.386,2 tys. zł, podczas gdy w kwietniu 2022 roku wyniosły 1.321 tys. zł, co oznacza wzrost o 4,9% względem rdr.
Przychody ze sprzedaży narastająco od stycznia do kwietnia 2023 r. wyniosły 7.033,6 tys. zł, wobec 5.401,1 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 30,2% rdr. Pomimo słabszej sprzedaży w kwietniu Spółka utrzymuje wysoką dynamikę przychodów, powyżej poziomu inflacji.
Kwiecień był stosunkowo krótki, miał tylko 19 dni roboczych, a dodatkowo Spółka otrzymywała w tym czasie mniej zleceń niż zwykle, co przełożyło się na słabszą sprzedaż. Spółka realizowała głównie zlecenia z branży energetycznej i automotive. Zarząd liczy na poprawę koniunktury w kolejnych miesiącach i powrot do poziomu zleceń na stabilnym wysokim poziomie.
W kwietniu 2023 roku ceny srebra wykorzystywanego przez GALVO S.A. w procesach galwanicznych nieznacznie wzrosły. Niekorzystnym jest fakt, że ceny srebra wyraźnie rosną, będąc już bisko rekordowych poziomów z okresu pandemii. Koszty świadczonych usług sukcesywnie rosną w skutek zmian cen surowców wykorzystanych w procesach galwanizacji, kosztów energii oraz presji płacowej, wywołanej wysoką inflacją. Do głównych zagrożeń można zaliczyć konsekwencje wojny na Ukrainie, wzrost ceny surowców, niestabilne kursów walut. Uchwalona ustawa o maksymalnych cenach energii elektrycznej, zapewni Spółce stabilność cen energii w bieżącym roku i będzie miała wpływ na stabilizację kosztów świadczonych usług.
Spółka kontynuuje bardzo restrykcyjną politykę kosztową. Zarząd intensywnie kontroluje marże oraz koszty w celu uzyskania optymalnego wyniku pomiędzy uzyskaniem rentowności, a utrzymaniem się na bardzo konkurencyjnym rynku. Spółka systematycznie zwiększa ceny oferowanych usług, urealniając marże, co przynosi efekty w postaci wyższych przychodów i poprawy rentowności. Reaguje w ten sposób na bieżąco na rosnące koszty świadczonych usług spowodowane wzrostem cen energii elektrycznej, cen surowców oraz zmieniające się kursy walut.
W kwietniu Emitent podpisał umowę deweloperską na 3 apartamenty klasy premium w gminie Kościelisko. Kolejna tego typu inwestycja ma na celu ochronę przed inflacją środków pieniężnych posiadanych przez Emitenta. Celem Emitenta jest aktywne zarządzanie posiadanymi nadwyżkami finansowymi i lokowanie ich w bezpieczne i stabilne aktywa.
Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w kwietniu 2023 roku:
Raport bieżący nr 6/2023 z 14 kwietnia 2023 r. – Raport miesięczny za marzec 2023 roku.
Raport roczny nr 7/2023 z 26 kwietnia 2023 r. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA GALVO S.A. na 23 maja 2023 r. wraz z projektami uchwał.

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w kwietniu 2023 roku:
Raport bieżący nr 4/2023 z 14 kwietnia 2023 r. – Umowa deweloperska na apartamenty klasy premium w gminie Kościelisko.
Raport bieżący nr 5/2023 z 26 kwietnia 2023 r. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA GALVO S.A. na 23 maja 2023 r. wraz z projektami uchwał.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.galvo.pl, a także na stronach: www.newconnect.ploraz www.infostrefa.com.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W kwietniu 2023 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 czerwca 2023 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za maj 2023 roku.


Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki