REKLAMA

FOTOVOLT: Umowa dzierżawy gruntu

2021-06-10 11:42
publikacja
2021-06-10 11:42
Zarząd Spółki Foto Volt Eko Energia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 9 czerwca 2021 r. spółka zależna Emitenta Foto Volt Eko Energia S.A. Farma PV 1 Sp. z o.o. („Farma 1”) zawarła z osobą prywatną umowę dzierżawy 4,19ha gruntu w województwie dolnośląskim w celu zrealizowania inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy od 1 do 2 MW. Umowa została zawarta na okres 29 lat tj. do 9 czerwca 2050 r.

Farma 1 zamierza niezwłocznie przystąpić do pozyskania wszelkich zgód i pozwoleń i planuje rozpoczęcie zadania inwestycyjnego w połowie 2022 r. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Farma 1 oraz kapitału obcego. Farma 1 zamierza wystąpić o dofinansowanie inwestycji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dostępnych programów finansowania Odnawialnych Źródeł Energii.

Emitent posiada trzy spółki celowe pod rozwój projektów farm fotowoltaicznych: wspomnianą wyżej Farma 1, spółkę Foto Volt Eko Energia S.A. Farma PV 2 Sp. z o.o. („Farma 2”) oraz spółkę Foto Volt Eko Energia S.A. Farma PV 2 Sp. z o.o. („Farma 3”).

Farma 2 prowadzi obecnie proces poszukiwania lokalizacji pod realizację farmy PV o mocy ponad 2 MW. Emitent spodziewa się rozpoczęcia procesu dewelopmentu farmy PV w 3 kwartale br.

Farma 3 posiada umowę dzierżawy 9 ha gruntu na okres 30 lat wraz z wydaną, prawomocną decyzją o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z infrastrukturą oraz prawomocną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji. Spółka sfinansuje ww. inwestycję ze środków własnych oraz kredytów / pożyczek m.in z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dniu 31 maja br. Farma 3 poinformowała Emitenta o złożeniu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („Fundusz”) wniosku o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej powyżej 2,01 MWp. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach programu „Inwestycje w infrastrukturę/Inwestycje produkcyjne”; Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020; Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie: 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Poddziałania: 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Farma 3 złożyła wniosek o dofinansowanie, w formie pożyczki, budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,0111 MWp w kwocie 4,2 mln zł (85% kosztów kwalifikowanych). Pozostałe 15% kosztów projektu w kwocie 0,74 mln zł Farma3 pokryje ze środków własnych. Fundusz określił termin rozstrzygnięcia konkursu na październik 2021 r.

W kolejnych etapach Farma 3 planuje realizację instalacji PV o mocy łącznej ok. 8 MW.

Celem Emitenta jest zbudowanie stabilnego źródła przychodów z farm fotowoltaicznych w okresie kilku lat. Emitent dąży do posiadania w portfelu kilkunastu podobnych projektów
w ramach struktury Emitenta lub poprzez spółki celowe.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki