REKLAMA

FORTE: wyniki finansowe

2020-11-23 17:15
publikacja
2020-11-23 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_30.09.2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SDZ_30.09.2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 777 791 839 212 175 091 194 776
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 74 591 51 167 16 791 11 876
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 43 022 28 265 9 685 6 560
V. Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej 24 881 9 466 5 601 2 197
VI. Całkowite dochody netto za okres (20 877) 522 (4 700) 121
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 84 562 129 465 19 036 30 048
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 913) (22 005) (3 357) (5 107)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (95 849) (99 511) (21 577) (23 096)
X. Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (26 200) 7 949 (5 898) 1 845
XI. Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł/ EUR) 1,04 0,40 0,23 0,09
XIII. 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XIV. Suma aktywów 1 507 781 1 571 021 333 079 368 914
XV. Zobowiązania razem 747 456 789 819 165 118 185 469
XVI. Zobowiązania długoterminowe 326 883 252 854 72 211 59 376
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 420 573 536 965 92 907 126 093
XVIII. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) 760 311 781 185 167 958 183 441
XIX. Kapitał zakładowy 23 931 23 931 23 931 23 931
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 31,77 32,64 7,02 7,67
XXI. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 740 835 804 680 166 772 186 761
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 791 699 4 005 162
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 244 2 054 2 981 477
XXV. Zysk (strata) okresu 6 851 (897) 1 542 (208)
XXVI. Całkowite dochody netto okresu (21 575) (17 909) (4 857) (4 157)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 111 7 595 700 1 763
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 024) (5 940) (456) (1 379)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (31 927) (16 845) (7 187) (3 910)
XXX. Zwiększenie/ Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (30 840) (15 190) (6 943) (3 526)
XXXI. Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
XXXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,29 (0,04) 0,06 (0,01)
XXXIV. 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XXXV. Suma aktywów 895 886 926 971 197 907 217 675
XXXVI. Zobowiązania razem 351 450 360 960 77 638 84 762
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 34 977 194 196 7 727 45 602
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 316 473 166 764 69 911 39 160
XXXIX. Kapitał własny 544 436 566 011 120 270 132 913
XL. Kapitał zakładowy 23 931 23 931 5 287 5 620
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 22,75 23,65 5,03 5,55Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone według
średniego kursu ogłoszonego na dzień 30.09.2020 roku i 31.12.2019
roku przez NBP wynoszacego odpowiednio 4,5268 i
4,2585 zł w stosunku do 1 EUR.
Poszczególne pozycje w rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych zostały przeliczone według średniego kursu
stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie 9 miesięcy zakończonych 30
września 2020 roku i 30 września 2019 roku, a wynoszących odpowiednio
4,4422 i 4,3086 za 1 EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_30.09.2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSSF_30.09.2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie finansowe
SDZ_30.09.2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSDZ_30.09.2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie z działalności

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Maciej Formanowicz Prezes Zarządu
2020-11-23 Maria Małgorzata Florczuk Członek Zarządu
2020-11-23 Mariusz Jacek Gazda Członek Zarządu
2020-11-23 Klaus Dieter Dahlem Członek Zarządu
2020-11-23 Andreas Disch Członek Zarządu
2020-11-23 Anna Wiczyńska Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki