REKLAMA

FIGENE: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta

2021-07-21 17:55
publikacja
2021-07-21 17:55
Zarząd FIGENE CAPITAL S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 35/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r., nr 14/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. oraz nr 17/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 20 lipca 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS rejestracji nowej wysokości kapitału zakładowego Emitenta w kwocie 153.752.131,90 zł, wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L10, wyemitowanych w ramach upoważnienia do emisji kapitału docelowego przez Zarząd Spółki na mocy uchwały NWZA nr 8 z dnia 31 lipca 2019 roku, jak również z wydania akcjonariuszom 1.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego.
Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji zmian wynosi 153.752.131,90 zł i dzieli się na 1.537.521.319 akcji po cenie nominalnej 0,10 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji po rejestracji zmian wynosi 1.541.221.319 głosów.

Wykaz zmian w Statucie Spółki zarejestrowanych przez Sąd w dniu 20 lipca 2021 r., Emitent przedstawia poniżej:

§5 ust. 1 otrzymał nowe następujące brzmienie:
„§5
1. Kapitał zakładowy wynosi ‭‭153.752.131,90 zł‬ (sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące tysięcy sto trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
a)3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A, o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy),
b)800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),
c)1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),
d)39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),
e)2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),
f)85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o numerach od 1 (jeden) do 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy),
g)40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F2 o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),
h)60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o numerach od 1 (jeden) do 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt),
i)120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o numerach od 1 (jeden) do 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów),
j)180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F5, o numerach od 1 (jeden) do 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów),
k)480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F6, o numerach od 1 (jeden) do 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów),
l)42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F7, o numerach od 1 (jeden) do 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy),
m)40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F8, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),
n)60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F9, o numerach od 1 (jeden) do 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów),
o)15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem),
p)9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1, o numerach od 1 (jeden) do 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy),
q)84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H2, o numerach od 1 (jeden) do 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy),
r)35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów),
s)90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1, o numerach od 1 (jeden) do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów),
t)31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J2, o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów),
u)7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach od 1 (jeden) do 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy),
v)2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L1, o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),
w)32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L2, o numerach od 1 (jeden) do 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy),
x)6.000.000 (sześć milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L3, o numerach od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów),
y)12.000.000 (dwanaście milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4, o numerach od 1 (jeden) do 12.000.000 (dwanaście milionów),
z)1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii L5, o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
aa)31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6, o numerach od 1 (jeden) do 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery),
bb)8.000.000 (osiem milinów) akcji zwykłych na okaziciela serii L7, o numerach od 1 (jeden) do 8.000.000 (osiem milionów),
cc)6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L8, o numerach od 1 (jeden) do 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy),
dd)2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L9, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),
ee)7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1, o numerach od 1 (jeden) do 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy),
ff)200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L10, o numerach od 1 (jeden) do 200.000 (dwieście tysięcy).

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wszystkie zmiany Statutu, o których mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:
§3 ust.1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki
20210721_175542_0000135326_0000133525.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki