REKLAMA

EUROTEL S.A.: wyniki finansowe

2022-05-23 18:02
publikacja
2022-05-23 18:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_za_I_kwartal_2022_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 140 944 98 375 30 329 21 516
II. Zysk brutto 10 477 5 275 2 254 1 154
III. Zysk netto 8 529 4 242 1 835 928
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 204 7 796 2 841 1 705
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17 -45 4 -10
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 023 -3 691 -650 -807
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 10 198 4 060 2 194 888
VIII. Aktywa, razem 216 705 188 557 46 578 40 460
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 124 451 101 609 26 749 21 803
X. Kapitał własny ogółem 92 254 86 948 19 829 18 657
XI. Kapitał akcyjny 750 750 161 161
XII. liczba akcji (w szt.) 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,28 1,13 0,49 0,25
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,61 23,20 5,29 4,98


Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego z
sytuacji na koniec poprzedniego roku obrotowego wykazano w Raporcie
kwaratalnym na str.3.Wybrane dane finansowe zawierajace podstawowe
pozycje Jednostkowego Sprawozdania finansowego wykazano w Raporcie
kwartalnym na str.12.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2022 roku.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2022 roku.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-23 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2022-05-23 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki