REKLAMA

ESOTIQ & HENDERSON: wyniki finansowe

2021-05-26 19:16
publikacja
2021-05-26 19:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_wg_MSR_-31_03_2021-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 45 749 38 252 10 006 8 701
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 3 041 -1 676 665 -381
III. Zysk/strata brutto 2 702 -1 951 591 -444
IV. Zysk/strata netto 2 300 -1 973 503 -449
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 183 -5 409 -259 -1 230
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -680 -1 507 -149 -343
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 408 3 278 -745 746
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 271 -3 638 -1 153 -828
IX. Aktywa razem 141 281 139 699 30 316 30 688
X. Zobowiązania 85 457 90 890 18 337 19 966
XI. Zobowiązania długoterminowe 40 354 33 913 8 659 7 450
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 45 103 56 977 9 678 12 516
XIII. Kapitał własny 55 824 48 809 11 979 10 722
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 48 49
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 1,35 -0,60 0,30 -0,14
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 1,35 -0,59 0,30 -0,13
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 24,99 21,85 5,36 4,80
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 24,99 21,85 5,36 4,80
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 45 461 37 801 9 943 8 598
XXIII. Zysk/strata z działalności operacyjnej 3 890 -511 851 -116
XXIV. Zysk/strata brutto 3 306 -692 723 -157
XXV. Zysk/strata netto 2 916 -706 638 -161
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 074 -5 149 -235 -1 171
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -680 -1 501 -149 -341
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 255 3 574 -712 813
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -5 009 -3 076 -1 096 -700
XXX. Aktywa razem 138 079 135 910 29 629 29 855
XXXI. Zobowiązania 82 738 85 005 17 754 18 673
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 40 316 30 806 8 651 6 767
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 42 422 54 199 9 103 11 906
XXXIV. Kapitał własny 55 341 50 905 11 875 11 182
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 48 49
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 1,41 -0,32 0,31 -0,07
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony Zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 1,41 -0,32 0,31 -0,07
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 24,78 22,79 5,32 5,01
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 24,78 22,79 5,32 5,01
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe wg MSR -31 03 2021-sig-sig.pdfSprawozdanie finansowe wg MSR -31 03 2021-sig-sig.pdf Raport QSr - Q1.2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Adam Skrzypek Prezes Zarządu
2021-05-26 Krzysztof Jakubowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki