REKLAMA

ERGIS S.A.: wyniki finansowe

2020-05-28 08:20
publikacja
2020-05-28 08:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_GK_Ergis_za_I_kwartal_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Ergis_za_I_kwartal_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_do_raportu_za_I_kw_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 204 758 201 899 46 575 46 977
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 597 6 716 2 183 1 563
III. Zysk (strata) brutto 8 151 5 438 1 854 1 265
IV. Zysk (strata) netto za okres 6 313 3 958 1 436 921
V. Całkowite dochody ogółem za okres 6 757 3 958 1 537 921
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 180 3 793 -2 771 883
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 101 -15 824 -478 -3 682
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 459 8 338 104 1 940
IX. Przepływy pieniężne netto razem -13 822 -3 693 -3 144 -859
X. Aktywa razem 464 942 475 346 102 133 111 623
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 238 684 255 847 52 432 60 079
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe 101 123 87 899 22 214 20 641
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 137 561 167 948 30 218 39 438
XIV. Kapitał własny 226 258 219 499 49 702 51 544
XV. Kapitał podstawowy 22 674 22 674 4 981 5 324
XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 37 789 941 37 789 941 37 789 941 37 789 941
XVII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 37 789 941 37 789 941 37 789 941 37 789 941
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,17 0,10 0,04 0,02
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,17 0,10 0,04 0,02
XX. XX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 0,10 0,04 0,02
XXI. XXI. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 0,10 0,04 0,02
XXII. XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,99 5,81 1,32 1,36
XXIII. XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,99 5,81 1,32 1,36
XXIV. XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,10 0,00 0,02


Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS przeliczone wg
następujących zasad:1. Pozycje aktywów i pasywów wg
średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.03.2020 - 4,5523
oraz 31.12.2019 - 4,2585.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca roku za który sporządzane jest sprawozdanie oraz
okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-31.03.2020 - 4,3936
oraz w okresie 01.01.-31.03.2019 - 4,2978.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie GK Ergis za I kwartał 2020.pdfSprawozdanie GK Ergis za I kwartał 2020.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za I kwartał 2020 roku
Sprawozdanie Ergis za I kwartał 2020.pdfSprawozdanie Ergis za I kwartał 2020.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ERGIS S.A. za I kwartał 2020 roku
Informacja dodatkowa do raportu za I kw_2020.pdfInformacja dodatkowa do raportu za I kw_2020.pdf Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za I kwartał 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-28 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2020-05-28 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki