REKLAMA

ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2021-05-31 18:33
publikacja
2021-05-31 18:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa-Energoinstal_2021_sprawozdanie_1Q.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2021r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania sinansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 389 12 300 5 990 2 798
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 847 (3 981) 404 (906)
III. Zysk (strata) brutto 1 580 (3 612) 346 (822)
IV. Zysk (strata) netto 1 026 (3 706) 224 (843)
V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EURO) 0,06 (0,21) 0,01 (0,05)
VI. Rozwodniona liczba akcji - - - -
VII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (718) (1 071) (157) (244)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (162) 70 (35) 16
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 451 (183) 754 (42)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 2 571 (1 184) 562 (269)
XII. Aktywa razem (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 100 825 98 561 21 635 21 651
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 53 026 50 331 11 378 11 056
XIV. Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 17 810 17 592 3 822 3 864
XV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 35 216 32 739 7 557 7 192
XVI. Kapitał własny (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 47 799 48 230 10 257 10 595
XVII. Kapitał zakładowy (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 1 800 1 800 386 395
XVIII. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,66 2,68 0,57 0,59
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł / EURO)
- - - -
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
5 098 4 976 1 115 1 132
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 216) (2 238) (266) (509)
XXIV. Zysk (strata) brutto (1 285) (2 062) (281) (469)
XXV. Zysk (strata) netto (1 285) (2 062) (281) (469)
XXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) (0,07) (0,11) (0,02) (0,03)
XXVII. Rozwodniona liczba akcji - - - -
XXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 888) (1 100) (413) (250)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 444 1 97 -
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 592 (558) 786 (127)
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 148 (1 657) 470 (378)
XXXIII. Aktywa razem (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 63 182 68 248 13 557 14 992
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 23 086 24 291 4 953 5 336
XXXV. Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 9 599 11 598 2 060 2 548
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 13 487 12 693 2 893 2 788
XXXVII. Kapitał własny (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 40 096 43 957 8 604 9 655
XXXVIII. Kapitał zakładowy (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 1 800 1 800 386 395
XXXIX. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,23 2,44 0,48 0,54
XLI. XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
XLII. XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa-Energoinstal_2021_sprawozdanie_1Q.pdfGrupa-Energoinstal_2021_sprawozdanie_1Q.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za I kwartał 2021r.
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021r.pdfSkrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021r.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A. za I kwartał 2021r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Michał Więcek Prezes Zarządu
2021-05-31 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki