8,51 zł
-1,28% -0,11 zł
Energa S.A. (ENG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
1_SF_jednostkowe_ENERGA_SA_3Q2017_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_SF_skonsolidowane_GK_ENERGA_3Q2017_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Informacja_do_Skroconego_skonsolidowanego_raportu_Grupy_ENERGA_za_III_kw._2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_Grupy_ENERGA_Q3_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_Grupy_ENERGA_Q3_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
data przekazania: 2017-11-08
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGA S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-309 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grunwaldzka 472
(ulica) (numer)
+48 58 778 83 00 +48 58 778 83 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
957-095-77-22 220353024
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. (mln zł) (mln zł) (mln EUR) (mln EUR)
II. Jednostkowe dane finansowe ENERGA SA niebadane niebadane niebadane niebadane
III. Przychody ze sprzedaży 59 52 14 12
IV. Zysk z działalności operacyjnej (41) (44) (10) (10)
V. Zysk brutto przed opodatkowaniem 154 811 36 186
VI. Zysk lub strata netto przypadający właścicielom jednostki dominującej 168 822 39 188
VII. Całkowite dochody 125 843 29 193
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 (29) 1 (7)
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 150 351 35 80
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 514 (542) 356 (124)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 667 (220) 392 (50)
XII. Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 0,41 1,99 0,10 0,45
XIII. Średnioważona liczba akcji zwykłych wyemitowanych zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję (w mln) 414 414 414 414
XIV. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XV. 30 września 2017 31 grudnia 2016 30 września 2017 31 grudnia 2016
XVI. niebadane niebadane niebadane niebadane
XVII. Aktywa trwałe 11 372 11 073 2 639 2 503
XVIII. Aktywa obrotowe 4 174 3 307 969 748
XIX. Aktywa razem 15 546 14 380 3 608 3 250
XX. Zobowiązania długoterminowe 7 441 5 768 1 727 1 304
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 922 1 475 214 333
XXII. Kapitał własny 7 183 7 137 1 667 1 613
XXIII. Kapitał podstawowy 4 522 4 522 1 049 1 022
XXIV. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)* 17,35 17,24 4,03 3,90
XXV. Liczba akcji zwykłych na koniec okresu (w mln) 414 414 414 414
XXVI. 3 kwartał(y) 2017 3 kwartał(y) 2017 3 kwartał(y) 2017 3 kwartał(y) 2017
XXVII. narastająco narastająco narastająco narastająco
XXVIII. (mln zł) (mln zł) (mln EUR) (mln EUR)
XXIX. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA niebadane niebadane niebadane niebadane
XXX. Przychody ze sprzedaży 7 717 7 373 1 813 1 688
XXXI. Zysk z działalności operacyjnej 826 384 194 88
XXXII. Zysk brutto przed opodatkowaniem 694 149 163 34
XXXIII. Zysk lub strata netto przypadający właścicielom jednostki dominującej 552 71 130 16
XXXIV. Całkowite dochody 500 121 117 28
XXXV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 483 1 051 348 241
XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 157) (1 177) (272) (269)
XXXVII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 646 (1 139) 387 (261)
XXXVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 972 (1 265) 463 (290)
XXXIX. Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 1,33 0,17 0,31 0,04
XL. Średnioważona liczba akcji zwykłych wyemitowanych zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję (w mln) 414 414 414 414
XLI. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XLII. 30 września 2017 31 grudnia 2016 30 września 2017 30 września 2017
XLIII. niebadane niebadane niebadane niebadane
XLIV. Aktywa trwałe 14 608 14 515 3 390 3 281
XLV. Aktywa obrotowe 5 893 4 216 1 368 953
XLVI. Aktywa razem 20 501 18 731 4 758 4 234
XLVII. Zobowiązania długoterminowe 9 208 7 417 2 137 1 677
XLVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 052 2 497 476 564
XLIX. Kapitał własny 9 241 8 817 2 145 1 993
L. Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej 9 194 8 777 2 134 1 984
LI. Kapitał podstawowy 4 522 4 522 1 049 1 022
LII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)* 22,21 21,20 5,15 4,79
LIII. Liczba akcji zwykłych na koniec okresu (w mln) 414 414 414 414


* Wartość księgowa, czyli kapitał własny przypadający właścicielom
jednostki dominującej podzielony przez liczbę akcji.


Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 września 2017 roku oraz
30 września 2016 roku zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


(1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według
średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 29
września 2017 roku - 4,3091, na dzień 31 grudnia 2016 roku - 4,4240.


(2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
do 30 września 2017 roku - 4,2566, okresu od 1 stycznia do 30 września
2016 roku - 4,3688.


(3) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2017 roku - 4,2566, okresu od 1
stycznia do 30 września 2016 roku - 4,3688.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_SF jednostkowe ENERGA SA 3Q2017_PL.pdf1_SF jednostkowe ENERGA SA 3Q2017_PL.pdf SF jednostkowe ENERGA SA 3Q2017
2_SF skonsolidowane GK ENERGA 3Q2017_PL.pdf2_SF skonsolidowane GK ENERGA 3Q2017_PL.pdf SF skonsolidowane GK ENERGA 3Q2017
3_Informacja do Skróconego skonsolidowanego raportu Grupy ENERGA za III kw. 2017.pdf3_Informacja do Skróconego skonsolidowanego raportu Grupy ENERGA za III kw. 2017.pdf Informacja do Skróconego skonsolidowanego raportu Grupy ENERGA za III kw. 2017
4_Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA_Q3 2017.pdf4_Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA_Q3 2017.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA_Q3 2017
5_Wybrane jednostkowe dane finansowe Grupy ENERGA_Q3 2017.pdf5_Wybrane jednostkowe dane finansowe Grupy ENERGA_Q3 2017.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe Grupy ENERGA_Q3 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-08 Daniel Obajtek Prezes Zarządu
2017-11-08 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2017-11-08 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
2017-11-08 Alicja Barbara Klimiuk Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl