12,34 zł
-0,48% -0,06 zł
Energa S.A. (ENG)

Wszczęcie przez Grupę ENERGA postępowań sądowych i arbitrażowych dotyczących umów ramowych sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-11
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Wszczęcie przez Grupę ENERGA postępowań sądowych i arbitrażowych dotyczących umów ramowych sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ENERGA SA („Emitent”) przekazuje informację o podjęciu w dniu 11.09.2017 r. przez zarząd ENERGA-Obrót SA („Spółka zależna”) uchwały o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia stosunków prawnych, jakie miały powstać wskutek zawarcia przez Spółkę zależną z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii dwudziestu dwóch ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia („Umowy”).

Zarząd Spółki zależnej, której jedynym akcjonariuszem jest Emitent, podjął decyzję o zaprzestaniu realizacji Umów i o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych (wytoczeniu powództw) przeciwko kontrahentom, tj. podmiotom wytwarzającym energię elektryczną i sprzedającym Spółce zależnej prawa majątkowe, oraz bankom - cesjonariuszom. Przedmiotem ww. postępowań będzie ustalenie nieistnienia stosunków prawnych, które miały powstać wskutek zawarcia Umów. Zarząd Spółki zależnej stanął na stanowisku, że Umowy są nieważne z uwagi na okoliczność, że zobowiązywały one do zawierania umów sprzedaży praw majątkowych z pominięciem trybu przetargowego określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przez co istnieje wysokie prawdopodobieństwo nieważności Umów. W ocenie zarządu Spółki zależnej zaprzestanie realizacji Umów jest konsekwencją ich nieważności, jako zobowiązujących do dokonania czynności z naruszeniem prawa (trybu przetargowego).

Według obecnego stanu wiedzy Emitent szacuje pozytywny wpływ zaprzestania wykonywania Umów na ok. 110 mln zł w 2018 roku. Z kolei wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2017 r., poz. 1593) oraz w związku z podjęciem działań opisanych w niniejszym raporcie bieżącym, pozytywny wpływ na Emitenta w pozostałym okresie obowiązywania Umów jest szacowany na ok. 2,1 mld zł. Powyższe wyliczenia opierają się na założeniu wolumenu sprzedaży detalicznej na poziomie roku 2016 (19 TWh) oraz poziomu jednostkowej opłaty zastępczej w całym okresie obowiązywania Umów w wysokości 43 zł/MWh.

Powyższe wyliczenia nie stanowią prognozy przyszłych wyników Grupy ENERGA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Title of the report: Initiation by the ENERGA Group of court and
arbitration proceedings concerning framework agreements on sales of
property rights arising from the certificates of origin.


Date:11.09.2017


Number of the report: 37/2017


Legal grounds: Article 17 Section 1 of the Market Abuse Regulation –
confidential information


The Management Board of ENERGA SA („Issuer”) hereby reports that the
Management Board of ENERGA-Obrót SA („Subsidiary Company”) on 11.09.2017
adopted a resolution on initiation of court and arbitration proceedings,
which subject-matter is to be determination of the non-existence of the
legal relationships that were to be arisen as a result of concluding by
the Subsidiary Company with electricity producers which use renewable
energy sources, twenty-two framework agreements on sale of property
rights arising from the certificates of origin (“Agreements”).


The Management Board of the Subsidiary Company, the sole shareholder of
which is the Issuer, has made a decision to cease to perform the
Agreements and to initiate court and arbitration proceedings (bring
actions) against contractors, i.e. entities producing electricity and
selling the property rights to the Subsidiary Company, and banks –
transferees.


The subject-matter of the abovementioned proceedings will be the
determination of the non-existence of the legal relationships that were
to be created as a result of concluding the Agreements. The Management
Board of the Subsidiary Company took a position that the Agreements are
void given the circumstance that they obliged to conclude agreements on
sales of property rights without applying the procurement procedure
determined in the Act of 29 January 2004 – Public Procurement Law
(consolidated text: Journal of Laws of 2017 item 1579 with further
amendments), which results in a high probability of the Agreements being
void. In the opinion of the Management Board of the Subsidiary Company,
cessation of performance of the Agreements is a consequence of the
Agreements being void as obliging to act in breach of law (procurement
procedure).


According to the current state of knowledge, the Issuer estimates the
positive impact of cessation to perform the Agreements to be about 110
million PLN in 2018. At the same time, as a result of entry into force
of the Act of 20 July 2017 on amendments to the Renewable Energy Sources
Act (Journal of Laws of 2017, item 1593) and in connection with taking
up the actions described in this current report, the positive impact on
the Issuer during the remaining period of validity of the Agreements is
estimated to be about 2.1 billion PLN. The above calculations are based
on the assumption of the volume of retail sales to be at the level of
year 2016 (19 TWh) and the level of the unit substitution fee to be 43
PLN/MWh during the whole period of validity of the Agreements.


The above calculations do not constitute a forecast of the ENERGA
Group's future performance.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-11 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2017-09-11 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl