REKLAMA

EKO EXPORT S.A.: wyniki finansowe

2021-05-04 18:46
publikacja
2021-05-04 18:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1_Skonsolidowane_sprawozdanie_GK_Eko_Export_S.A._za_2020_ost.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Eko_Export_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego_GK_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_List-prezesa-do-akcjonariuszy_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
K9500.1_Sprawozdanie_z_badania_SSF_2020_EKO_EXPORT.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_wybrane_dane_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenia_konsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Eko_Export_SA_w_zakresie_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RADY_NADZORCZEJ_EKO_EXPORT.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I Z CAŁKOWITYCH DOCHDÓW
I. Przychody ze sprzedaży 35 860 41 081 8 015 9 550
II. Koszt własny sprzedaży 33 136 28 659 7 406 6 662
III. Wynik brutto ze sprzedaży 2 723 12 422 609 2 888
IV. Wynik operacyjny (6 285) (348) (1 405) (81)
V. Wynik brutto (16 497) (406) (3 687) (95)
VI. Wynik netto (16 538) (933) (3 696) (217)
VII. Wynik netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (5 333) 750 (1 192) 174
VIII. Wynik netto przypadający na udziały niekontrolujące (11 204) (1 683) (2 504) (391)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy oraz rozwodniony (w zł/EUR) (1,26) (0,07) (0,28) (0,02)
X. Średnioważona liczba akcji w sztukach 13149562 13 053 644 13149562 13 053 644
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) 2,86 3,23 0,62 0,76
XII. Suma całkowitych dochodów (16538) (933) (3 696) (217)
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XIII. Działalność operacyjna (1 569) (2 568) (351) (597)
XIV. Działalność inwestycyjna (200) (1 930) (45) (449)
XV. Działalność finansowa 1 646 4 453 368 1 035
XVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 74 196 16 46
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XVII. Aktywa trwałe 54 795 56 090 11 874 13 171
XVIII. Aktywa obrotowe 20 237 21 549 4 385 5 060
XIX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 74 196 16 46
XX. Aktywa razem 75 032 77 639 16 259 18 232
XXI. Kapitał własny 37 613 42 152 8 151 9 898
XXII. Kapitał akcyjny 1 315 1 315 285 309
XXIII. Zobowiązania długoterminowe 9 509 4 727 2060 1 110
XXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 27 910 30 760 5 983 7 223
XXV. Pasywa razem 75 035 77 639 16 259 18 232


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:


1.     Dla pozycji sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:


4,4742 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 – 31.12.2020,


4,3018 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 – 31.12.2019.


2.     Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


4,6148 - kurs NBP z dnia 31.12.2020 r.


4,2585 - kurs NBP z dnia 31.12.2019 r.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_Skonsolidowane sprawozdanie GK Eko Export S.A. za 2020 ost.pdf1_Skonsolidowane sprawozdanie GK Eko Export S.A. za 2020 ost.pdf Skonsolidowane sprawozdanie GK Eko Export za 2020 rok
2_Sprawozdanie z dzialalnosci GK_Eko Export za 2020.pdf2_Sprawozdanie z dzialalnosci GK_Eko Export za 2020.pdf Sprawozdanie z działalności GK Eko Export za 2020 rok
3_oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego GK 2020.pdf3_oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego GK 2020.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
4_List-prezesa-do-akcjonariuszy 2021.pdf4_List-prezesa-do-akcjonariuszy 2021.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
K9500.1 Sprawozdanie z badania SSF 2020 EKO EXPORT.pdfK9500.1 Sprawozdanie z badania SSF 2020 EKO EXPORT.pdf Sprawozdanie z badania
3 wybrane dane skonsolidowane.pdf3 wybrane dane skonsolidowane.pdf Wybrane dane finansowe
oświadczenia konsolidowany.pdfoświadczenia konsolidowany.pdf Oświadczenie Zarządu
Oświadczenie Rady Nadzorczej Eko Export SA w zakresie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Eko Export SA w zakresie Komitetu Audytu.pdf Oswiadczenie Rady Nadzorczej
OCENA RADY NADZORCZEJ EKO EXPORT.pdfOCENA RADY NADZORCZEJ EKO EXPORT.pdf Ocena Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Agnieszka Szatanik Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki