REKLAMA
WEBINAR

ECHO: Emisja obligacji

2023-05-24 21:31
publikacja
2023-05-24 21:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-24
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Emisja obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących Nr 63/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. oraz Nr 17/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 informuje, iż w ramach ustanowionego we współpracy z IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, programu emisji obligacji Spółki do kwoty 500.000.000 PLN, Spółka wyemitowała w dniu dzisiejszym 14.000 sztuk obligacji serii 2I/2023, o wartości 10.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 140.000.000 PLN ("Obligacje"), które objęli inwestorzy kwalifikowani.

Emisja dotyczy niezabezpieczonych Obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestorów, o okresie zapadalności 5 lat. Obligacje były proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, bez konieczności udostepnienia przez Spółkę prospektu ani memorandum informacyjnego. Obligacje będą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-24 Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2023-05-24 Artur Langner Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki