REKLAMA

DROZAPOL: wyniki finansowe

2020-04-28 17:19
publikacja
2020-04-28 17:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Spr_fin_RS2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr_zarzadu_RS2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr._z_badania_DROZAPOL-PROFIL_S.A._SSF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DROZAPOL-PROFIL_S.A._w_spr._Komitetu_Audytu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_dot._Sprawozdan_Finansowych_DROZAPOL-PROFIL_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 123 437 153 724 28 694 36 027
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 248 408 -987 96
III. Zysk (strata) netto -4 416 220 -1 027 52
IV. Zysk (strata) netto w tym przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej -4 416 220 -1 027 52
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 134 -5 333 1 658 -1 250
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -361 187 -84 44
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 415 6 929 -1 724 1 624
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -642 1 783 -149 418
IX. Aktywa, razem 84 135 92 292 19 757 21 463
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 971 38 012 5 629 8 840
XI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7 479 7 480 1 756 1 740
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 16 492 30 532 3 873 7 100
XIII. Kapitał własny 60 201 54 280 14 137 12 623
XIV. Kapitał akcyjny 30 593 30 593 7 183 7 115
XV. Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,72 0,04 -0,17 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 9,84 8,87 2,31 2,06


Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono, dzieląc zysk netto przez średnią
ważoną liczbę akcji. Średnia ważona liczba akcji to liczba akcji
zwykłych, skorygowana o skup akcji własnych i emisje akcji. Wartość
rozwodnionego zysku na akcję równa jest wartości zysku na jedną akcję
zwykłą, ponieważ ani w okresie objętym sprawozdaniem ani w okresie
porównywalnym nie wystąpiły zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku.
Wartość księgową na akcję ustalono, dzieląc kapitał własny przez liczbę
akcji zarejestrowanych na dzień bilansowy.


Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące
zasady:Poszczególne pozycje sprawodania z sytuacji finansowej
przeliczono wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na
31.12.2019r. – 4,2585 zł/EURO oraz dla danych porównywalnych,
obowiązującego na 31.12.2018r. – 4,3000 zł /EURO.Poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów
pieniężnych za 2019 rok i danych porównawczych 2018 roku, przeliczono wg
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP,
obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy,
odpowiednio 4,3018 zł/EURO i 4,2669 zł/EURO.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Spr_fin_RS2019.pdfSpr_fin_RS2019.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok
Spr_zarządu_RS2019.pdfSpr_zarządu_RS2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Drozapol-Profil S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2019 rok
Spr. z badania DROZAPOL-PROFIL S.A. SSF 2019.pdfSpr. z badania DROZAPOL-PROFIL S.A. SSF 2019.pdf Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok
Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej 2019.pdfInformacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej 2019.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL S.A. w spr. Komitetu Audytu 2019.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL S.A. w spr. Komitetu Audytu 2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Ocena Rady Nadzorczej dot. Sprawozdań Finansowych DROZAPOL-PROFIL S.A. 2019.pdfOcena Rady Nadzorczej dot. Sprawozdań Finansowych DROZAPOL-PROFIL S.A. 2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań za 2019 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Wojciech Rybka Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Honorata Grzywaczewska Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki