REKLAMA

DINO POLSKA S.A.: Rozważana emisja obligacji „DINO POLSKA” S.A. w ramach ustanowionego programu emisji obligacji

2022-07-01 15:50
publikacja
2022-07-01 15:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 9 / 2022 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Rozważana emisja obligacji „DINO POLSKA” S.A. w ramach ustanowionego programu emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „DINO POLSKA” S.A. („Spółka”) informuje, iż rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji Spółki z dnia 21 września 2017 roku (z późniejszymi zmianami), o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 19/2017 oraz 10/2021.

Z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Spółka wyemituje obligacje o następujących parametrach brzegowych:
1) termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 4 lat;
2) obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Spółki;
3) obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Spółki sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;
4) obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
5) świadczenia Spółki z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;
6) oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym.

Szczegółowe parametry obligacji, wartość emisji oraz wysokość oprocentowania zostaną ustalone w procesie negocjacji z instytucjami finansowymi, który zostanie przeprowadzony w ramach procesu emisji obligacji. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki. W przypadku dojścia emisji obligacji do skutku, Spółka przekaże odpowiednią informację do wiadomości publicznej w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal">
<span><font face="Times New Roman,serif" color="black">Current Report
No. 9/2022 -</font></span> "DINO POLSKA" S.A. bond issue under
consideration within the<span style="letter-spacing: .3pt"> framework of
the established bond issuance program</span><br/><br/>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span style="letter-spacing: .3pt"><font face="Times New Roman,serif" color="black">The
Management Board of "DINO POLSKA" S.A. (“</font></span>Company”)
reports that it is giving consideration to conducting a bond issue under
the Company’s Bond Issuance Program of 21 September 2017 (as amended),
which the Company reported in current reports no. 19/2017 and no.
10/2021.<br/><br/>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal">
<span style="letter-spacing: .3pt"><font face="Times New Roman,serif" color="black">Subject
to satisfactory conditions on the debt securities market, the Company
will issue bonds with the following borderline parameters:</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal">
<span style="letter-spacing: .3pt"><font face="Times New Roman,serif" color="black">1)
the bond tenor will be up to 4 years;<br style="letter-spacing: .3pt">2)
the bonds will be issued in the form of bonds secured by sureties
granted by selected companies in the Company’s group;<br style="letter-spacing: .3pt">3)
the bonds will be issued under a procedure of being offered for purchase
pursuant to art. 33 item 1 of the Bond Act of 15 January 2015 in a
manner that will not require the Company to prepare a prospectus or
information memorandum;<br style="letter-spacing: .3pt">4) the bonds
will be issued in book-entry form and will be recorded in Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (National Securities Depository);<br style="letter-spacing: .3pt">5)
the Company’s performances by virtue of the bonds will be purely
financial and will involve the payment of the nominal value and interest;<br style="letter-spacing: .3pt">6)
the bond interest will be floating interest.</font></span><br/><br/>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: normal">
<span style="letter-spacing: .3pt"><font face="Times New Roman,serif" color="black">The
specific parameters of the bonds, the issue size and the interest rate
will be determined in the process of negotiations with financial
institutions that will be conducted during the bond issuance process.
The Company’s final decision on issuing the bonds and the specific
conditions for that will be made at the stage when the Company’s
Management Board adopts the pertinent resolution. If the bond issue is
completed, the Company will publish the relevant information in a
separate report.</font></span><br/><br/>
</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal">
<b><i><span><font face="Times New Roman,serif">Legal basis:</font></span></i></b><i><span><font face="Times New Roman,serif"> </font></span><span style="letter-spacing: .3pt"><font face="Times New Roman,serif" color="black">Article
17 of Regulation (EC) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC</font></span></i>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-01 Izabela Biadała Członek Zarządu
2022-07-01 Iwona Kowalczyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki