REKLAMA

DGA: wyniki finansowe

2021-05-27 08:18
publikacja
2021-05-27 08:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_DGA_I_kwartal_2021-sig-sig_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_Zarzadu_I_kwartal_2021-sig-sig_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto z działalności podstawowej 1 732 2 362 379 537
II. Zysk / Strata z działalności operacyjnej -139 -162 -30 -37
III. Zysk / Strata brutto 333 -437 73 -99
IV. Zysk / Strata netto ogółem z działalności kontynuowanej 315 -355 69 -81
V. Zysk / Strata netto dla akcjonariuszy 329 -331 72 -75
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -512 2 261 -112 514
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 55 -257 12 -58
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 -1 0 0
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -458 2 003 -100 456
X. Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej 0,29 -0,29 0,06 -0,07
Dane bilansowe z 2021 r. prezentowane są na dzień 31.03.2021 r.,
natomiast dane z 2020 r. prezentowane są na dzien 31.12.2020 r
XI. Aktywa razem 26 513 25 695 5 689 5 568
XII. Zobowiązania razem 12 015 11 512 2 578 2 495
XIII. Zobowiązania długoterminowe 547 475 117 103
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 468 11 037 2 461 2 392
XV. Kapitał własny 14 498 14 183 3 111 3 073
XVI. Kapitał akcyjny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 14 470 14 141 3 105 3 064
XVII. Kapitał akcyjny 9 042 9 042 1 940 1 959
XVIII. Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 12,80 12,51 2,75 2,71
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. Przychody netto z działalności podstawowej 1 706 2 356 373 536
XXI. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -143 -161 -31 -37
XXII. Zysk/Strata brutto 262 -469 57 -107
XXIII. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej 246 -385 54 -88
XXIV. Zysk/Strata netto ogółem 246 -385 54 -88
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -355 2 331 -78 530
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 31 -283 7 -64
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -1 0 0
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -326 2 047 -71 466
XXIX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej 0,22 -0,34 0,05 -0,08
Dane bilansowe z 2021 r. prezentowane są na dzień 31.03.2021 r., natomiast dane z 2020 r. prezentowane są na dzien 31.12.2020 r
XXX. Aktywa razem 25 682 24 875 5 511 5 390
XXXI. Zobowiązania razem 11 967 11 405 2 568 2 471
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 547 475 117 103
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 420 10 930 2 450 2 368
XXXIV. Kapitał własny 13 715 13 470 2 943 2 919
XXXV. Kapitał akcyjny 9 042 9 042 1 940 1 959
XXXVI. Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 12,13 11,92 2,60 2,58
*Zysk/Strata podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciagu roku obrotowego.**Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK DGA_I kwartał 2021-sig-sig (1).pdfGK DGA_I kwartał 2021-sig-sig (1).pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A.
zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kw. 2021 r.
Komentarz_Zarzadu_I_kwartal_2021-sig-sig (1).pdfKomentarz_Zarzadu_I_kwartal_2021-sig-sig (1).pdf Informacje uzupełniające i komentarz Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu
2021-05-27 Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu
2021-05-27 Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki