REKLAMA

DGA: wyniki finansowe

2021-04-30 06:03
publikacja
2021-04-30 06:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DGA_SA_JSF_20201231_FINAL_(2)-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2020_jednostkowe-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DGA_2020_JSF_Sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._wyboru_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_sprawozdania_z_dzialalnosci_DGA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto z działalności podstawowej 8 532 5 078 1 907 1 180
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 57 -924 13 -215
III. Zysk/Strata brutto 259 -2 256 58 -524
IV. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej 86 -2 188 19 -509
V. Zysk/Strata z działalności zaniechanej 0 0 0 0
VI. Zysk/Strata netto ogółem 86 -2 188 19 -509
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -993 61 -222 14
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -115 -150 -25 -35
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 -410 -1 -95
X. Przepływy pieniężne netto, razem -1 112 -499 -249 -116
XI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej 0,08 -1,94 0,02 -0,45
XII. Aktywa razem 24 875 19 885 5 390 4 669
XIII. Zobowiązania razem 11 405 6 501 2 471 1 527
XIV. Zobowiązania długoterminowe 475 441 103 104
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 10 930 6 060 2 368 1 423
XVI. Kapitał własny 13 470 13 384 2 919 3 143
XVII. Kapitał akcyjny 9 042 9 042 1 959 2 123
XVIII. Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 11,92 11,84 2,58 2,78
*Zysk/Strata podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciagu roku obrotowego.**Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa_jednostkowe.pdfList Prezesa_jednostkowe.pdf List Prezesa Zarządu
DGA SA_JSF_20201231_FINAL (2)-sig-sig.pdfDGA SA_JSF_20201231_FINAL (2)-sig-sig.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe DGA S.A. za 2020 r.
Sprawozdanie Zarzadu_2020_jednostkowe-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarzadu_2020_jednostkowe-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki DGA S.A. za 2020 r.
DGA 2020_JSF_Sprawozdanie z badania.pdfDGA 2020_JSF_Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN dot. Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Oświadczenie RN dot. wyboru audytora.pdfOświadczenie RN dot. wyboru audytora.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru Audytora
Ocena RN sprawozdania z działalności DGA.pdfOcena RN sprawozdania z działalności DGA.pdf Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań wraz z uzasadnieniem

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu
2021-04-30 Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Anna Szczerska Kierownik Zespołu Księgowego
Figures Kancelaria
Rachunkowa Sp. z o.o.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki