REKLAMA
PIT 2023

DEVELIA: wyniki finansowe

2023-11-16 17:25
publikacja
2023-11-16 17:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Develia_S.A._-_QSr_za_III_kwartal_2023_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A.
I. Aktywa trwałe 429 110 340 377 92 568 72 577
II. Aktywa obrotowe 3 228 464 2 066 106 696 450 440 544
III. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 209 254 534 898 45 141 114 053
IV. Aktywa razem 3 866 828 2 941 381 834 159 627 174
V. Kapitał własny 1 384 502 1 427 372 298 667 304 350
VI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 382 844 1 427 019 298 309 304 275
VII. Udziały niekontrolujące 1 658 353 358 75
VIII. Zobowiązania długoterminowe 643 844 480 656 138 891 102 487
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 1 824 222 1 005 455 393 525 214 388
X. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży 14 260 27 898 3 076 5 949
XI. Wartość księgowa kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) 3,09 3,19 0,67 0,68
XII. Przychody ze sprzedaży 786 160 320 297 171 752 68 323
XIII. Zysk brutto ze sprzedaży 237 903 83 730 51 975 17 860
XIV. Zysk/(Strata) netto 124 730 49 548 27 250 10 569
XV. Zysk/(Strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 124 873 49 548 27 281 10 569
XVI. Zysk/(Strata) netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym (143) - (31) -
XVII. Zysk/(Strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) - podstawowy 0,28 0,11 0,06 0,02
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Develia S.A.
XVIII. Aktywa razem 3 200 401 2 471 229 690 396 526 926
XIX. Kapitał własny 1 334 476 1 216 063 287 876 259 294
XX. Zysk netto 286 410 159 777 62 572 34 082


Wybrane dane finansowe (I-XI, XVIII-XIX) zaprezentowane są na 30.09.2023
oraz na 31.12.2022


Wybrane dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:


a) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji aktywów i pasywów
obliczono przyjmując średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank
Polski obowiązujący na dany dzień bilansowy. Na dzień 30.09.2023 r.
wynosił on 4,6356 EUR/PLN, a na dzień bilansowy 31.12.2022 r. wynosił on
4,6899 EUR/PLN.


b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji sprawozdania z całkowitych
dochodów za trzy kwartały 2023 roku oraz za trzy kwartały 2022 roku
przeliczono wg kursu EUR/PLN będącego średnią arytmetyczną kursów
średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio:
4,5773 EUR/PLN oraz 4,6880 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Develia S.A. - QSr za III kwartał 2023 roku.pdfDevelia S.A. - QSr za III kwartał 2023 roku.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-16 Andrzej Oślizło Prezes Zarządu
2023-11-16 Paweł Ruszczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki